...vrijeme je

...vrijeme je

četvrtak, 31. srpnja 2008.

IZVJEŠTAJ DRŽAVNE REVIZIJE

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Podruèni ured Požega________
IZVJEŠÆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI
OPÆINA VELIKA
Požega, svibanj 2008.
SADRŽAJ
stranica
1. OSVRT NA NALOGE l PREPORUKE REVIZIJE ZA 2006. 2
II. REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA l POSLOVANJA ZA 2007. 2
1. PRAVNA REGULATIVA 2
2. DJELOKRUG RADA l UNUTARNJE USTROJSTVO 3
3. RAÈUNOVODSTVENO POSLOVANJE l PLANIRANJE 4
3.1. Proraèun 4
3.2. Poslovne knjige 4
3.3. Financijski izvještaji 5
3.4. Potraživanja i obveze 5
3.5, Popis imovine i obveza 8
3.6. Zaduživanje i dana jamstva 8
3.7. Pozajmljivanje 10
3.8. Novèana sredstva 10
4. PRIHODI l PRIMICI 11
4.1. Prihodi poslovanja 12
4.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 15
5. RASHODI l IZDACI 16
5.1. Rashodi poslovanja 18
5.1.1. Rashodi za zaposlene 18
5.1.2. Materijalni rashodi 18
5.1.3. Financijski rashodi 23
5.1.4. Naknade graðanima i kuæanstvima 23
5.1.5. Drugi rashodi poslovanja 23
5.2. Rashodi za nabavu nef nancijske imovine 25
5.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 28
6. NALAZ 30
III. MIŠLJENJE 33
REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Podruèni ured Požega________
Klasa: 041-01/08-01/4 Urbroj: 613-13-08-6
Požega, 12. svibnja 2008.
IZVJEŠÆE
O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA l POSLOVANJA OPÆINE VELIKA ZA 2007.
Na temelju odredbi èlanaka 4. i 7. Zakona o državnoj reviziji (Narodne novine 49/03 -proèišæeni tekst i 177/04) obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja opæine Velika (dalje u tekstu: Opæina) za 2007.
Revizija je obavljena u razdoblju od 21. veljaèe do 12. svibnja 2008.
Postupci revizije provedeni su u skladu s revizijskim standardima Meðunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija - INTOSAI revizijski standardi (Narodne novine 93/94) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.
Ciljevi revizije bili su:
provjeriti istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja,
provjeriti ostvarenje prihoda i primitaka i izvršenje rashoda i izdataka, te
namjensko trošenje prihoda i primitaka kako je odreðeno propisima i
proraèunom jedinice lokalne (regionalne) samouprave,
provjeriti financijske i druge transakcije u smislu uèinkovitog i svrsishodnog
trošenja sredstava,
provjeriti primjenu zakona i drugih propisa vezanih uz organizaciju i financijsko
raèunovodstveno poslovanje, te
revizijskim postupcima obuhvatiti cjelokupno poslovanje Opæine.
2
I. OSVRT NA NALOGE l PREPORUKE REVIZIJE ZA 2006.
Državni ured za reviziju je obavio reviziju financijskih izvještaja i poslovanja Opæine Velika za 2006., o èemu je sastavljeno Izvješæe i izraženo uvjetno mišljenje.
Revizijom su utvrðene odreðene nepravilnosti opisane u Izvješæu i Opæini je naloženo da ih otkloni, odnosno poduzme potrebne radnje i prihvati predložene preporuke kako se nepravilnosti ne bi ponavljale u daljnjem poslovanju.
Revizijom za 2007. je utvrðeno u kojim sluèajevima je postupljeno i u kojima nije postupljeno prema danim nalozima i preporukama Državnog ureda za reviziju.
Nalozi i preporuke prema kojima je postupljeno:
1. Proraèun i odluka o izvršenju proraèuna doneseni su u skladu sa zakonskim
propisima. . 2. Opæina se pridržava propisanih postupaka kod zaduživanja i davanja jamstva.
3. Uredu za javnu nabavu dostavljeno je godišnje izvješæe o zakljuèenim ugovorima o nabavi.
4. Plaæanja su obavljana putem raèuna kod banaka, u skladu s odredbama Zakona o platnom prometu
Nalozi i preporuke prema kojima nije postupljeno:
1. Proraèunski prihodi nisu potpuno i pravodobno prikupljani, te nisu poduzimane raspoložive mjere naplate potraživanja.
2. Nije donesen program gradnje objekata i ureðaja komunalne infrastrukture.
3. Pojedini rashodi izvršavani su više od planiranih proraèunom.
4. Nije donesen prijedlog mjera za pokriæe manjka.
Opæina je i nadalje u obvezi postupati prema danim nalozima i preporukama Državnog ureda za reviziju.
II. REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA l POSLOVANJA ZA 2007. 1. PRAVNA REGULATIVA
Poslovanje jedinica lokalne i podruène (regionalne) samouprave reguliraju sljedeæi propisi:
Zakon o podruèjima županija, gradova i opæina u Republici Hrvatskoj (Narodne
novine 10/97, 124/97, 68/98, 22/99, 117/99, 128/99, 44/00. 129/00, 92/01, 79/02,
83/02, 25/03, 107/03, 175/03, 86/06, 125/06 i 16/07),
Zakon o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01,
106/03, 129/05 i 109/07).
Zakon o proraèunu (Narodne novine 96/03),
Zakon o financiranju jedinica lokalne i podruène (regionalne) samouprave (Narodne
novine 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03 i
132/06),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03 - proèišæeni tekst, 82/04
i 178/04),
,$
-^^r {/lj
Zakon o koncesijama (Narodne novine 89/92),
Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora (Narodne novine 91/96, 124/97 i
174/04)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 66/01, 83/01, 87/02, 48/05 i
90/05),
Pravilnik o uvjetima i naèinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (Narodne novine 102/02),
Pravilnik o uvjetima i naèinu korištenja sredstava naknade koja se plaæa zbog
promjene namjene poljoprivrednog zemljišta (Narodne novine 18/02),
Zakon o šumama (Narodne novine 140/05 i 82/06),
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Narodne novine 43/92 -
proèišæeni tekst, 69/92, 25/93, 26/93, 2/94, 39/94, 44/94, 58/95, 11/96, 68/98 i
96/99),
Zakon o gradnji (Narodne novine 175/03 i 100/04),
Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine 10/97 i 107/07),
Zakon o veterinarstvu (Narodne novine 79/97, 105/01, 172/03 i 41/07),
Zakon o vatrogastvu (Narodne novine 139/04 - proèišæeni tekst i 174/04),
Uredba o raèunovodstvu proraèuna (Narodne novine 96/94, 108/96, 119/01 i 74/02),
Pravilnik o proraèunskom raèunovodstvu i Raèunskom planu (Narodne novine
119/01, 74/02, 3/04, 27/05 i 127/07),
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proraèunskom raèunovodstvu (Narodne
novine 27/05 i 2/07),
Naputak o ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji rashoda/izdataka te prihoda i
primitaka (Narodne novine 140/02),
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 117/01, 197/03, 92/05 i 110/07),
Uredba o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (Narodne novine
14/02),
Uredba o objavama i evidenciji javne nabave (Narodne novine 14/02, 18/02 i
122/05),
Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (141/06),
Zakon o platnom prometu u zemlji (Narodne novine 117/01 i 14/02),
Zakon o rudarstvu (Narodne novine 190/03 - proèišæeni tekst),
Pravilnik o unutarnjoj reviziji proraèunskih korisnika (Narodne novine 150/05),
Odluka od naknadi za eksploataciju mineralnih sirovina (Narodne novine 153/04),
Odluka o uvjetima i naèinu plaæanja gotovim novcem (Narodne novine 36/02) i
drugi zakoni i propisi.
2. DJELOKRUG RADA l UNUTARNJE USTROJSTVO
Zakonom o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonom o podruèjima županija, gradova i opæina u Republici Hrvatskoj utvrðena je Opæina kao jedinica lokalne samouprave u sastavu Požeško-slavonske županije. Sjedište Opæine je u Velikoj, Trg bana Josipa Jelaèiæa 34. Matièni broj je 00554367, a šifra djelatnosti 75115 - opæinska predstavnièka i izvršna tijela. Opæina obuhvaæa 24 naselja, površine 254 km2 s ukupno 5 826 stanovnika prema popisu iz 2001. Tijela Opæine su vijeæe, poglavarstvo i naèelnik. Vijeæe ima 15, a poglavarstvo pet èlanova. Odgovorna osoba, od 25. kolovoza 2006. do 24. sijeènja 2008. bio je naèelnik Vlado Boban.
Vlada Republike Hrvatske donijela je 17. sijeènja 2008. Rješenje o raspuštanju opæinskog vijeæa Opæine i Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Opæini, koji su stupili na snagu 25. sijeènja 2008. Opæinsko vijeæe raspušteno je jer nije donijelo proraèun za 2008. Za povjerenika je imenovan Matija Lukiæ. Nakon provedenih prijevremenih izbora u ožujku 2008. i konstituiranja opæinskog vijeæa, u travnju 2008. za naèelnika je imenovan Vlado Boban, koji je odgovorna osoba i u vrijeme obavljanja revizije. Opæina ima deset zaposlenika, od èega troje povremenih.
Opæina ima udjele u vlasništvu tri trgovaèka društva. Dva su trgovaèka društva za obavljanje komunalnih djelatnosti od kojih je jedno osnovano prethodnih godina na temelju društvenog ugovora zakljuèenog izmeðu više jedinica lokalne samouprave s podruèja Požeško-slavonske županije, a drugo je osnovala Opæina i tri fizièke osobe. Treæe trgovaèko društvo je društvo za komunikacije i informiranje koje je na temelju društvenog ugovora osnovala Požeško-slavonska Županija i više jedinica lokalne samouprave. Udjeli u tim društvima evidentirani su u poslovnim knjigama Opæine u ukupnom iznosu 4.463.800,00 kn, a odnose se na 4,37% udjela u trgovaèkom društvu Tekija d.o.o., Požega u iznosu 4.463.800,00 kn, 51,00% udjela u trgovaèkom društvu Velièki komunalac d.o.o. Velika u iznosu 11.000,00 kn i 15,62% udjela u trgovaèkom društvu Miroslav Kraljeviæ d.o.o. Požega u iznosu 189.700,00 kn.
Unutarnja revizija i sustav financijskog upravljanja i kontrole
Ustrojavanje unutarnje revizije propisano je odredbama èlanka 137. i 138. Zakona o proraèunu. U prosincu 2005. donesen je Pravilnik o unutarnjoj reviziji proraèunskih korisnika. Prema odredbama navedenog Pravilnika, Opæina nije obvezna ustrojiti unutarnju reviziju, ali njeno obavljanje može urediti na jedan od naèina predviðenih èlankom 13. navedenog Pravilnika.
Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru predviðena je uspostava sustava financijskog upravljanja i kontrola te propisane obveze korisnika proraèuna vezano uz njegovu uspostavu. Obveznici ustrojavanja ovog sustava su svi korisnici proraèuna neovisno o velièini i broju zaposlenih. Sustav upravljanja i kontrola obuhvaæa sve poslovne transakcije (prihode, primitke, rashode, izdatke, natjeèajne procedure i ugovaranje, imovinu, obveze), naèin odvijanja poslovnih procesa, odgovorne osobe, rokove provoðenja pojedinih aktivnosti kao i kontrole koje su uspostavljene u poslovnim procesima. Do vremena obavljanja revizjje (ožujak 2008.) voditelj za financijsko upravljanje i kontrole te osoba zadužena za nepravilnosti nisu imenovani te sustav financijskog upravljanja i kontrole nije uspostavljen. Navedeno treba uèiniti prema odredbi èlanka 38. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, kojom je propisano da èelnik korisnika proraèuna imenuje voditelja za financijsko upravljanje i kontrole u roku 60 dana od dana stupanja zakona na snagu, a u roku 90 dana od dana stupanja zakona na snagu imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti.
3. RAÈUNOVODSTVENO POSLOVANJE l PLANIRANJE
Raèunovodstvo proraèuna propisano je odredbama Zakona o proraèunu i drugim provedbenim propisima.
3.1. Proraèun
Proraèun i odluka o izvršenju proraèuna doneseni su u skladu sa zakonskim propisima. Proraèunom su prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci planirani u iznosu 7.806.000,00 kn i uravnoteženi su.
Izmjenama proraèuna koje su donesene u rujnu 2007. prihodi i primici, te rashodi i izdaci planirani su u iznosu 12.869.000,00 kn, što je za 5.063.000,00 kn ili 64,8% više u odnosu na proraèun.
3.2. Poslovne knjige
Za raèun proraèuna vode se propisane poslovne knjige. Evidentiranje u poslovnim knjigama se temelji na urednim i prethodno kontroliranim knjigovodstvenim ispravama.
Analitièka evidencija primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata vodi se po vrstama vrijednosnih papira, subjektima, pojedinaènim vrijednostima, dospjelosti, te stanjima.
U analitièkoj evidenciji izdanih mjenica u 2007. upisane su tri mjenice koje su u 2006. evidentirane na obvezama za vrijednosne papire. Sve mjenice bile su izdane privatnom trgovaèkom društvu, koje je od travnja 2006. u steèaju. Nije poznat razlog izdavanja mjenica. Mjenice su naplatile banke i jedno trgovaèko društvo za financijske usluge, na koje su mjenice bile indosirane. Opæina je prijavila potraživanja u steèajnu masu privatnog trgovaèkog društva, kome su mjenice izdane.
U analitièkoj evidenciji izdanih zadužnica u 2007. evidentirano je èetiri zadužnice. Dvije zadužnice izdane su na iznose od 100.000,00 kn, kao jamstvo pri nabavi kanti za otpatke, a dvije zadužnice na iznos 50.000,00 kn zavodu za zapošljavanje. Zadužnice su vraæene tijekom 2007.
3.3. Financijski izvještaji
Financijski izvještaji za 2007. sastavljeni su i dostavljeni Državnom uredu za reviziju u zakonskom roku, u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvješæivanju u proraèunskom raèunovodstvu. Podaci u financijskim izvještajima istovjetni su podacima u poslovnim knjigama.
U bilanci je ukupna imovina iskazana u iznosu 56.482.324,00 kn. Odnosi se na neproizvedenu dugotrajnu imovinu u iznosu 1.070.282,00 kn, proizvedenu dugotrajnu imovinu 5.763.468,00 kn, nefinancijsku imovinu u pripremi 13.940.077,00 kn, novèana sredstava 1.884.528,00 kn, dane zajmove 1.525.607,00 kn, dionice i udjele u glavnici 4.664.500,00 kn i potraživanja 27.633.862,00 kn. Obveze i izvori iskazani su u iznosu 56.482.324,00 kn, a odnose se na vlastite izvore u iznosu 47.132.955,00 kn i obveze 9.349.369,00 kn.
U aktivi i pasivi iskazani su izvanbilanèni zapisi u iznosu 11.471.507,00 kn.
Prema izvještaju o prihodima, rashodima, primicima i izdacima, ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 10.989.060,00 kn, a rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 10.879.290,00 kn. Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 109.770,00 kn. Preneseni manjak prihoda prethodnih godina u iznosu 949.968,00 kn, pokriven je viškom prihoda tekuæe godine, te manjak prihoda i primitaka za pokriæe u narednom razdoblju iznosi 840.198,00 kn.
3.4. Potraživanja i obveze
Potraživanja za prihode poslovanja koncem 2007. iznose 27.633.862,00 kn. Odnose se na potraživanja prijavljena u steèajnu masu privatnog trgovaèkog društva (Kamen-Ingrad d.d. Velika) u iznosu 16.464.448,03 kn, potraživanja od komunalnog trgovaèkog društva u veæinskom vlasništvu Opæine (Velièki komunalac d.o.o. Velika) za plaæene a neizvedene radove 6.798.013,82 kn, (na objektu proèistaèa i kanalizacijskoj mreži u dvije ulice), naknadu za prikljuèenje na kanalizacijsku mrežu 1.363.301,76 kn, potraživanja prijavljena u steèajnu masu privatnog trgovaèkog društva (Toplice d.o.o. Velika) u iznosu 833.512,63 kn, komunalnu naknadu 682.316,28 kn, komunalni doprinos 468.872,68 kn, opæinske poreze 410.842,80 kn, naknadu od eksploatacije mineralnih sirovina 126.712,96 kn, mjesni samodoprinos za izgradnju javne rasvjete 108.775,00 kn, za kamate na oroèena sredstva 94.305,75 kn, predujmove komunalnom trgovaèkom društvu u veæinskom vlasništvu Opæine (Velièki komunalac d.o.o. Velika) 80.687,49 kn, od prodaje poljoprivrednog zemljišta 58.011,58 kn, za naknadu za prikljuèenje na vodovodnu mrežu 56.011,21 kn, od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo 35.824,57 kn, zaKupa i iznajmljivanja imovine 28.475,90 kn, zateznu kamatu od VeliÈkog komunalca u iznosu 19.375,10 kn i druga potraživanja u iznosu 4.374,65 kn.
Potraživanja prijavljena u steèajnu masu privatnog trgovaèkog društva (stanje utvrðeno na dan 9. travnja 2006.) u iznosu 16.464.448,03 kn odnose se na potraživanja za komunalnu naknadu s obracunanim zateznim kamatama u iznosu 288.276,71 kn, naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina 211.450,00 kn, dane pozajmice s obraèunanim kamatama 1.887.709,03 kn, ovrhom naplaæene instrumente osiguranja plaæanja s obraèunanim kamatama 586.854,65 kn, za neizvedene radove na izgradnji Športske dvorane, obraèunane penale, štetu i kamate u iznosu 944.749,52 kn, po dospjelim mjenicama kod banke (Centar banka d.d. Zagreb) na temelju prijedloga i rješenja o ovrsi u iznosu 2.580.000,00 kn, po mjenicama i zadužnicama kod banke (Gospodarsko-kreditna banka d.d. Zagreb) na temelju ugovora o eskontu mjenica u iznosu 2.500.000,00 kn, po zadužnici danoj banci (Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb) za osiguranje kredita u iznosu 2.332.089,72 kn, po dospjelim mjenicama kod banke (Požeška banka d.d. Požega) na temelju ugovora o eskontu mjenica u iznosu 4.500.000,00 kn i po dospjeloj mjenici, koja je indosirana na trgovaèko društvo za financijske usluge (Prvi faktor d.o.o. Zagreb) s pripadajuæim parniènim troškovima na temelju sudske presude u iznosu 633.318,40 kn. Spomenute tražbine priznate su od strane steèajnog sudca Trgovaèkog suda. Koncem 2007. za dio navedenih potraživanja prijavljenih u steèajnu masu, Opæina u isto vrijeme ima iskazano u izvan bi lanenoj evidenciji obveze za dana jamstva u iznosu 5.600.672,46 kn.
Potraživanja od komunalnog trgovaèkog društva u veæinskom vlasništvu Opæine u iznosu 6.798.013,82 kn, odnose se na plaæene a neizvedene radove na izgradnji objekta proèistaèa s obraèunanim kamatama u iznosu 6.338.388,50 kn, te plaæene a neizvedene radove na izgradnji kanalizacije u dvije ulice s obraèunanim kamatama 459.625,15 kn. Potraživanja su utvrðena na temelju zapisnika povjerenstva od 31. svibnja 2006. o stanju izvedenih radova na spomenutim objektima, zbog otvorenog steèajnog postupka nad izvoditeljem radova (Kamen-lngrad d.d. Velika). Povjerenstvo je sastavljeno od predstavnika trgovaèkog društva - izvoditelja radova, Opæine i komunalnog trgovaèkog društva. Komunalnom trgovaèkom društvu u veæinskom vlasništvu Opæine od strane steèajnog sudca Trgovaèkog suda, priznate su tražbine prijavljene za plaæene, a neizvedene radove na spomenutim objektima. Zahtjev za povratom sredstava s obraèunanim kamatama Opæina je uputila komunalnom trgovaèkom društvu u sijeènju 2007.
Potraživanja prijavljena u steèajnu masu privatnog trgovaèkog društva (Toplice d.o.o. Velika) u iznosu 833.512,63 kn, odnose se na komunalnu naknadu u iznosu 63.732,71 kn, komunalni doprinos 745.035,05 kn, zakup poslovnog prostora 19.945,87 kn, elektrièna energija 4.299,00 kn i sudske pristojbe 500,00 kn. Spomenute tražbine priznate su od strane steèajnog sudca Trgovaèkog suda u iznosu 829.213,63 kn, dok je tražbina u iznosu 4.299,00 kn osporena. Opæina nije pokrenula parnicu radi utvrðivanja osporene tražbine, jer je rješenje pravovaljano..
Potraživanja u iznosu 24.095.974,48 kn ili 87,2% ukupnih potraživanja Opæine odnose se na priznate tražbine u steèajnu masu privatnog trgovaèkog društva, koje je prijavila Opæina i komunalno trgovaèko društva u veæinskom vlasništvu Opæine. S obzirom da je vrijednost priznatih tražbina u steèajnu masu trgovaèkog društva znaèajna, odnosno veæa je za 219,3% od ostvarenih godišnjih prihoda u 2007., a za koje postoji neizvjesnost naplate, biti æe potrebno poduzeti sve raspoložive mjere kako bi se u 2008. i narednim godinama osiguralo funkcioniranje Opæine, èija je osnovna zadaæa zadovoljavanje javnih potreba koje su u njenoj nadležnosti.
Sva druga potraživanja iznose 3.537.887,52 kn. U naplati prihoda od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknada za prikljuèenje na objekte komunalne infrastrukture, prihoda od zakupa poslovnog prostora, zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta poduzimane su redovite mjere opominjanja dužnika, a druge mjere nisu poduzimane. Prema odredbi èlanka 39. Zakona o proraèunu, tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na raèun proraèuna u skladu s odgovarajuæim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona. Pozornost valja posvetiti dospjelosti potraživanja kako bi se izbjegla njihova zastara. Prema odredbi èlanka 241. Zakona o obveznim odnosima, zastara se prekida podnošenjem tužbe i svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrðivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine. U konkretnom sluèaju rijeè je o naplati proraèunskih prihoda èija je namjena odreðena posebnim zakonskim odredbama, te u skladu s time treba postupati kao bi proraèunski prihodi mogli biti utrošeni u fiskalnoj godini na koju se odnose, što æe omoguæiti ravnomjerno zadovoljavanje javnih potreba danih u nadležnost ustavnim i zakonskim odredbama.
Državni ured za reviziju nalaže potpuno i pravodobno prikupljanje proraèunskih prihoda u fiskalnoj godini na koju se odnose, u skladu s odredbama Zakona o proraèunu.
U poslovnim knjigama obveze koncem 2007. iznose 9.349.369,43 kn, a odnose se na obveze za zajmove u iznosu 6.623.164,93 kn, zatezne kamate po zajmovima 1.723.804,84 kn, kamate po zajmovima 377.496,82 kn, izgradnju cesta 225.969,30 kn, za jamèevine od prodaje zemlje 99.134,30 kn, zimsku službu 80.520,00 kn, druge investicije (športska dvorana, sanacija djeèjeg vrtiæa i nabava fotokopirnog aparata) 58.172,04 kn, sanacija starog grada 50.418,33 kn, sanacija trga 23.608,06 kn, zaposlenike 2.800,00 kn i druge obveze 84.289,79 kn.
Obveze za zajmove u iznosu 6.623.164,93 kn odnose se na preuzete obveze po dugoroènom kreditu od izvoditelja radova za izgradnju športske dvorane.
Obveze za zatezne kamate u iznosu 1.723.804,84 kn odnose se na obraèunanu zateznu kamatu zbog neplaæanja dugoroènog kredita za izgradnju športske dvorane.
8
Dospjele obveze koncem 2007. iznose 8.831.890,00 kn i èine 80,4% ukupno ostvarenih prihoda u 2007. a odnose se na obveze za zajmove u iznosu 6.623.165,00 kn, financijske rashode 2.101.362,00 kn, materijalne rashode 77.578,00 kn, nabavu nefinancijske imovine 26.985,00 kn i za zaposlene u iznosu 2.800,00 kn.
S obzirom da æe za financiranje dospjelih obveza biti potrebno duže vremensko razdoblje, Državni ured za reviziju predlaže izraditi program mjera radi financiranja dospjelih obveza, kako bi se proraèunska sredstva u narednim fiskalnim razdobljima koristila ravnomjerno za zadovoljavanje svih javnih potreba koje su u nadležnosti Opæine.
U aktivi i pasivi iskazani su izvanbilanèni zapisi u iznosu 11.471.506,94 kn, a odnose se na potraživanja od Požeško-slavonske županije za financiranje izgradnje športske dvorane u iznosu 5.870.834,48 kn i dana jamstva u iznosu 5.600.672,46 kn. Potraživanja od Požeško-slavonske županije u iznosu 5.870.834,48 kn iskazana su na temelju ugovora o sufinanciranju izgradnje športske dvorane iz 2004. za financiranje otplate zajma u iznosu 5.106.643,89 kn, dodatka ugovoru o sufinanciranju dodatnih radova na izgradnji športske dvorane u iznosu 579.890,90 kn i ugovora o sufinanciranju ureðenja okoliša Športske dvorane u iznosu 184.299,69 kn. Županija tijekom 2007., unatoè opetovanim zahtjevima za doznakom sredstava za financiranje prema ugovorima o sufinanciranju, nije poštivala ugovorenu dinamiku zbog èega Opæina nije bila u moguænosti samostalno podmirivati obveze po preuzetom kreditu za izgradnju športske dvorane.
3.5. Popis imovine i obveza
Godišnji popis imovine i obveza za 2007. proveden je u skladu s odredbama Pravilnika o proraèunskom raèunovodstvu i raèunskom planu. Stanje imovine i obveza utvrðeno popisom istovjetno je stanju evidentiranom u poslovnim knjigama. Popisom je obuhvaæena i imovina iskazana u izvanbilanènoj evidenciji, a odnosi se na dana jamstva i potraživanja na temelju ugovora o sufinanciranju.
Za jednu nekretninu (zgrada Opæine) 2001. je upisana izvršna hipoteka u korist banke (Hypo Alpe-Adria bank d.d. Zagreb) na temelju ugovora o kreditu i dodatka ugovoru iz 2001.
Odluka o prihvaæanju zapisnika o obavljenom popisu donesena je u sijeènju 2008.
3.6. Zaduživanje i dana jamstva
Poèetno stanje obveze za zajmove i obveza za vrijednosne papire iskazane su u iznosu 9.683.236,81 kn, od èega se na preuzete obveze po dugoroènom kreditu od izvoditelja radova za izgradnju športske dvorane odnosi 6.623.164,93 kn, obveze po kratkoroènom zajmu 1.320.075,25 kn i obveze za vrijednosne papire (mjenice) u iznosu 1.739.979,34 kn.
Tijekom 2007. Opæina je otplatila kratkoroèni zajam u iznosu 1.320.075,25 kn, otplatila je glavnicu za izdane vrijednosne papire (mjenice) u iznosu 1.720.979,34 kn, te zateznu kamatu za vrijednosne papire u iznosu 19.017,29 kn.
Koncem 2007. obveze za zajmove iskazane su u iznosu 6.623.164,93 kn i odnosi se na preuzete obveze po dugoroènom kreditu od izvoditelja radova za izgradnju športske dvorane.
Opæina se zadužila tijekom 2001. kod izvoditelja radova za izgradnju športske dvorane, na temelju ugovora o graðenju i dodatka ugovora o graðenju u protuvrijednosti 1.110.000,- EUR preuzimanjem otplate kredita, kojega je dobio izvoditelj radova kod poslovne banke. Ukupna vrijednost preuzete obveze po dugoroènom kreditu s kamatama iznosila je u protuvrijednosti 1.597.243,20 EUR-a. Kredit je ugovoren uz kamatnu stopu 9,5% godišnje, a otplata u 32 tromjeseèna obroka, odnosno u roku osam godina, nakon poèeka od dvije godine. U ugovoru o kreditu, èiji je korisnik izvoditelj radova za izgradnju Športske dvorane, Opæina je založni dužnik, a instrumenti osiguranja naplate kredita koje je Opæina dala banci su: zasnivanje založnog prava na nekretnini (zgrada Opæine), polica osiguranja nekretnine prenesena u korist banke, pet mjenica, pet obraèunskih èekova i zadužnica. Zaduženje kod izvoditelja radova bilo je izvršeno bez prethodne suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, kako je propisano odredbama èlanka 105. Zakona o proraèunu.
Poèetno stanje primljenog robnog zajma za izgradnju športske dvorane iznosilo je 6.623.164,93 kn. Tijekom 2006. obveze Opæine po kreditu isknjižene su u cijelosti, jer je nad privatnim trgovaèkim društvom, od koga je preuzeta otplata kredita, u travnju 2006. otvoren steèajni postupak. Zbog nepodmirivanja preuzetih obveza po dugoroènom kreditu, Opæini je kao založnom dužniku, 5. svibnja 2006. poslana zadužnica na prisilnu naplatu za cjelokupni ostatak kredita, glavnicu u iznosu 6.623.164,93 kn, kamate 377.496,82 kn, te zateznu kamatu u iznosu 9.040,33 kn. Zadužnica je povuèena 25. svibnja 2006. na zahtjev banke i uvažene zamolbe Opèine o nastavku razgovora o namirenju dospjelih obveza.
U 2007. nije bilo otplate dugoroènog zajma, a banka je obraèunala zateznu kamatu u iznosu 1.714.764,51 kn. Obveze po zaduženju evidentirane su u poslovnim knjigama Opèine za glavnicu u iznosu 6.623.164,93 kn, !;amatu 377.496,82 kn i zateznu kamatu u iznosu 1.723.804,84 kn.
Poèetno stanje obveze za kratkoroèni zajma iznosi 1.320.075,25 kn. Ovrhom sa žiro raèuna Opæine naplaæen je cijeli iznos zajma, kao i kamata u iznosu 17.373,14 kn. U travnju 2006. Opæina je zakljuèila ugovor i dodatak ugovoru o kreditu s bankom (Hypo Alpe-Adria Bank d.d.) za iznos kredita 1.697.23961 kn, na rok otplate od devet mjeseci (do 15. sijeènja 2007.) uz kamatu 5,5%, a sredstva kredita korištena su za zatvaranje glavnice kredita po ugovoru o kreditu od 30. kolovoza 2004. (broj: 011-358/2004). Ovrhom sa žiro raèuna u 2006. naplaæen je glavnica u iznosu 377.164,36 kn, a glavnica u iznosu 1.320.075,25 kn, naplaæena je ovrhom sa žiro raèuna u 2007.
Poèetno stanje obveze za vrijednosne papire (mjenice) u iznosu 1.739.996,63 kn odnose se na obveze prema banci (Centar banka d.d., Zagreb) u iznosu 1.146.309,56 kn i trgovaèkom društvu za financijske usluge - factofing (Prvi faktor d.o.o. Zagreb) u iznosu 574.669,78 kn i zatezne kamate u iznosu 19.017,29 kn, a na temelju izdanih mjenica privatnom trgovaèkom društvu, koje je mjenice eskontiralo. Tijekom 2007. sa žiro raèuna Opæine naplaæene su obveze za vrijednosne papire u cijelosti.
Poèetno stanje danih jamstava iznosi 5.900.672,46 kn. Tijekom 2007. dano jamstvo u iznosu 300.000,00 kn je aktivirano. Koncem 2007. iskazano stanje danih jamstava u izvanbilanènoj evidenciji iznosi 5.600.672,46 kn, a odnosi se na dana jamstva trgovaèkom društvu za komunalne djelatnosti u veæinskom vlasništvu Opæine u 2003., 2004. i 2005.
Ugovori o jamstvu nisu zakljuèeni i nisu poznati razlozi izdavanja jamstava. Tijekom 2003. dano je jamstvo u iznosu 4.500.000,00 kn, za Što je izdano pet mjenica, koje su dospijevale na naplatu u razdoblju od svibnja do rujna 2004., a na temelju kojih je naplaæeno 95.825,64 kn. Za ostatak duga u iznosu 4.404.173,46 kn banka, na koju su mjenice indosirane je utužila Opæinu. Parnièni postupak je u tijeku. U steèajnu masu trgovaèkog društva, kome je trgovaèko društvo u veæinskom vlasništvu Opæine izdalo mjenice, prijavljene su tražbine u iznosu 4.500.000,00 kn.
^" i/D
10
Opæina je još jamac trgovaèkom društvu u veæinskom vlasništvu Opæine za tri izdane mjenice. Mjenice su bile izdane privatnom trgovaèkom društvu koje je od travnja 2006. u steèaju. Dvije mjenice u ukupnom iznosu 546.499,00 kn bile su indosirane na trgovaèko društvo za financijske usluge (Prvi faktor d.o.o. Zagreb) i jedna mjenica u iznosu 650.000,00 kn, koja je eskontirana kod osiguravajuæeg trgovaèkog društva (Osiguranje Helios d.d. Zagreb). Zbog nemoguænosti naplate mjenica, jer je žiro raèuna Opæine u 2006. bio u blokadi, trgovaèko društvo za financijske usluge i osiguravajuæe trgovaèko društvo utužili su komunalno trgovaèko društvo i Opæinu zbog naplate tražbina. Parnièni postupci su u tijeku.
Opæina je izvijestila Ministarstvo financija o zaduženju i danim jamstvima iz prijašnjih godina, kako je propisano odredbama èlanka 105. i 108. Zakona o proraèunu.
3.7. Pozajmljivanje
Stanje danih zajmova koncem 2007. iskazano je u iznosu 1.525.607, 00 kn, a odnosi se na oroèena sredstva ranijih godina za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u iznosu 1.124.195,00 kn i aktivirana dana jamstva komunalnom trgovaèkom društvu u veæinskom vlasništvu Opæine u iznosu 401.412,00 kn.
Poèetno stanje oroèenih sredstava kod banke za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva iznosilo je 1.124.195,00 kn, koliko iznosi i stanje koncem 2007. Kamata na oroèena sredstva obraèunana je u iznosu 94.306,00 kn, a do konca 2007. nije naplaæena.
Poèetno stanje potraživanja od komunalnog trgovaèkog društva u veæinskom vlasništvu Opæine za aktivirana jamstva iznose 95.826,54 kn. Tijekom 2007. potraživanja za aktivirana dana jamstva uveæanja su za iznos 305.585,33 kn, a odnosi se na potraživanje nastalo naplatom mjenice u 2007. s raèuna Opæine u korist banke za dano jamstvo u 2001. Mjenicu koja je izdana u 2001. Opæina je izdala za jamstvo komunalnom trgovaèkom društvu za nabavu vozila. Stanje potraživanja za aktivirana jamstva koncem 2007. iznosi 401.411,87 kn. U prosincu 2007. rješenjem Trgovaèkog suda u Slavonskom Brodu pokrenut je prethodni postupak radi utvrðivanja uvjeta za otvaranje steèajnog postupka komunalnog trgovaèkog društva u veæinskom vlasništvu Opæine.
Poèetno stanje potraživanja za predujmove od komunalnog trgovaèkog društva u veæinskom vlasništvu Opæine (Velièki komunalac d.o.o. Velika) iznosi 80.687,49 kn. Tijekom 2007. potraživanja nisu naplaæena, a stanje danih predujmova koncem 2007. iznosi 80.687,49 kn. Kamate na dane predujmove su obraèunane u iznosu 19.375,10 kn, a do konca 2007. nisu naplaæene.
J/
3.8. Novèana sredstva
Stanje novèanih sredstva koncem 2007. iskazano je u iznosu 1.884.527,97 kn. Odnose se na novèana sredstva na žiro raèunu u iznosu 1.875.709,40 kn i u blagajni u iznosu 8.818,57 kn. Iskazana stanja novèanih sredstava na koncu godine istovjetna su stanju utvrðenom popisom na dan 31. prosinca 2007. Sredstva za elementarne nepogode u iznosu 426.093,53 kn dobivena su od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i u cijelosti su isplaćena pravnim i fizičkim osobama koji su prijavili štetu.
Blagajnièko poslovanje voðeno je u skladu s propisima o poslovanju gotovinom.
11
Tijekom 2007., prema oèevidniku o danima insolventnosti od 23.veljaèe 2008., žiro raèun Opæine bio je 35 dan u blokadi, od toga u neprekidnoj blokadi od 27. ožujka do 30. travnja 2007. Tijekom 2007. žiro raèun Opæine bio je u blokadi zbog naplate mjenica i zadužnica, koje su izdavane prijašnjih godina.
Na temelju odluke o osnivanju proraèunskog fonda od lipnja 2006., zbog provedbe prijevremenih izbora za opæinsko vijeæe, zakonski predstavnik Opæine (povjerenik) otvorio je u srpnju 2006. žiro raèun za posebne namjene. Preko žiro raèuna za posebne namjene sredstva u iznosu 246.400,68 kn, utrošena su u cijelosti, te je žiro raèun u ožujku 2007. zatvoren.
4. PRIHODI l PRIMICI
Za 2007. prihodi i primici su planirani u iznosu 12.869.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 10.989.059,00 kn, što je za 1.879.941,00 kn ili 14,6% manje od plana. Primici nisu planirani niti ostvareni.
U tablici broj 1 daje se pregled planiranih i ostvarenih prihoda u 2007. Tablica broj 1
Pregled planiranih i ostvarenih prihoda u 2007.
u kn
Redni broj Prihodi i primici Planirano Ostvareno Ostvarenje u% Udjel ostvarenja u %
1. Prihodi poslovanja 12.099.000,00 10.908.155,00 90,2 99,3
1.1 Prihodi od poreza 5.953.000,00 5359211,00 90,0 48,8
1.1.1 Porez i prirez na dohodak 5.715.000,00 5.149.376,00 90,1 46,9
1.1.2. Porez na promet nekretnina 70.000,00 85.755,00 122,5 0,8
1.1.3. Opæinski porezi 168.000,00 124.080,00 73,9 1,1
1.2. Pomoæi 3.895700,00 3.598.094,00 92,4 32,7
1.2.1. Tekuæe pomoæi 2.497.700,00 2.498.094,00 100,0 22,7
1.2.2. Kapitalne pomoæi 1.398.000,00 1.100000,00 78,7 10,0
1.3. Prihodi od imovine 718.300,00 710.252,00 98,9 6,5
1.3.1. Prihodi od kamata 2.300,00 9.167,00 398,6 0,1
1.3.2. Prihodi od nefinancijske imovine 716.000,00 701.085,00 97,9 6,4
1.4. Prihodi od upravnih pristojbi i po posebnim propisima 1.531.000.PO 1.239.598.00 81,0 11,3
1.4.1. Komunalna naknada i doprinos 800.000,00 783.849.00 98,0 7,1
1.4.2. Doprinos za šume 500.000,00 370.197,00 74,0 3,4
1.4.3. Drugi prihodi po posebnim propisima 231.000,00 85.552,00 37,0 0.8
1.5. Druqi prihodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 100,0
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 770.000,00 80905,00 10,5 07
2.1. Prihodi od prodaje polioprivrednog zemljišta 750.000,00 63.971,00 8,5 0,6
2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 16.934,00 84,7 0,2
Ukupno 12.869.000,00 10989.060,00 85,4 100,0
12
U ukupno ostvarenim prihodima vrijednosno najznaèajniji prihodi su prihodi od poreza (porez na dohodak, porez na promet nekretnina i opæinski porezi) koji su ostvareni u iznosu 5.359.210,00 kn i èine 48,8% ostvarenih prihoda. Potom slijede pomoæi koje su ostvarene u iznosu 3.598.094,00 kn ili 32,7%, prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa u iznosu 783.849,00 kn ili 7,1%, prihodi od doprinosa za šume u iznosu 370.197,00 kn ili 3,4% ostvarenih prihoda. Svi drugi prihodi iznose 877.710,00 kn i èine 8,0% ostvarenih prihoda.
Znatno ispod plana ostvareni su prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta, koji su planirani u iznosu 750,000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 80.905,00 kn, što je za 689.096,00 kn ili 91,5% manje od plana.
Namjenski prihodi koji se odnose na prihode od pomoæi, naknade za koncesije, zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, doprinosa za šume, naknade za prikljuèenje na vodovodnu mrežu, spomenièke rente i od prodaje stanova ostvareni su u iznosu 3.226.771,00 kn i njihov udjel u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 29,4%. Najznaèajniji su prihodi od pomoæi, doprinosa za šume, komunalne naknade i naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 2.784.838,00 kn s udjelom 86,3%. Za zakonom propisane namjene utrošeni su prihodi u iznosu 1.245.834,00 kn, dok se neutrošeni prihodi u iznosu 1.875.709,00 kn nalaze na žiro raèunu prihodi od kapitalne pomoæi (Ministarstvo kulture i Vlada Republike Hrvatske) 950.418,00 kn, šumski doprinos 370.197,00 kn, koncesija, zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta 230.217,00 kn, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina 308.115,00 kn i prihodi od prodaje stanova 16.767,00 kn. Dio prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 105.228,00 kn nisu utrošeni za propisane namjene veæ za tekuæe proraèunske rashode (naplate tražbina po izdanim zadužnicama iz ranijih godina).
Državni ured za reviziju nalaže korištenje prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina u skladu s propisanim namjenama za gospodarski razvoj i zaštitu okoliša i prirode.
4.1. Prihodi poslovanja
Prihodi poslovanja planirani su u iznosu 12.099.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 10.908.155,00 kn, što je za 1.190.845,00 kn ili 9,8% manje od plana. Ostvareni su od poreza u iznosu 5.359.210,00 kn, pomoæi 3.598*094,00 kn, imovine 710.252,00 kn, od upravnih pristojbi i prema posebnim propisima 1.239.598,00 kn, te drugi prihodi poslovanja (donacija za ureðenje društvenog doma u naselju) u iznosu 1.000,00 kn.
Prihodi od poreza ostvareni su najveæim dijelom od poreza na dohodak 5.149.376,00 kn i èine 96,0% ostvarenih poreznih prihoda. Opæina pripada drugoj skupini podruèja od posebne državne skrbi, prema odredbama Zakona o podruèjima posebne državne skrbi. Prirez porezu na dohodak nije uveden.
Prihodi od opæinskih poreza ostvareni su u iznosu 124.080,00 kn. Od opæinskih poreza uvedeni su propisani porezni oblici osim poreza na neizgraðeno graðevinsko zemljište, neiskorištene poduzetnièke nekretnine i na neobraðeno obradivo poljoprivredno zemljište. Porez na korištenje javnih površina nije ni planiran ni ostvaren, jer na podruèju Opæine nije bilo obveznika.
13
Razrez i naplatu opæinskih poreza obavlja Porezna uprava na temelju odluke o opæinskim porezima i Suglasnosti da Porezna uprava može obavljati poslove utvrðivanja, evidentiranja, nadzora i ovrhe radi naplate opæinskih poreza, uz naknadu 5,0% od ukupno naplaæenih prihoda, te poduzima mjere naplate.
Prihodi od pomoæi u iznosu 3.598.094,00 kn, odnose se na tekuæe pomoæi u iznosu 2.498.094,00 kn i kapitalne pomoæi u iznosu 1.100.000,00 kn.
Tekuæe pomoæi ostvarene u iznosu 2.498.094,00 kn, odnose se na pomoæ od Vlade Republike Hrvatske u iznosu 2.000.000,00 kn za podmirenje dospjelih, a nepodmirenih obveza Opæine na temelju rješenja od travnja 2007., pomoæi iz državnog proraèuna u iznosu 260.915,00 kn, novèana potpora u iznosu 128.783,00 kn od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uèinkovitost za nabavu kanti za prikupljanje otpada, pomoæ za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koje se griju na drva u iznosu 81.700,00 kn, te nadoknada za sufinanciranje zapošljavanja u iznosu 26.696,00 kn od Hrvatskog fonda za zapošljavanje.
Kapitalne pomoæi ostvarene su u iznosu 1.100.000,00 kn, a odnose se na pomoæ od Vlade Republike Hrvatske u iznosu 900.000,00 kn, za izgradnju infrastrukture na temelju rješenja od rujna 2007. i pomoæ u iznosu 200.000,00 kn od Ministarstva kulture za konstruktivnu i graðevinsku sanaciju starog grada u Velikoj. Prihodi od pomoæi utrošeni su u skladu sa namjenama, a iznos 900.000,00 kn koji je predviðen za izgradnju infrastrukture nalazi se na žiro raèunu.
Prihodi od imovine u iznosu 710.252,00 kn, odnose se na prihode od kamata u iznosu 9.167,00 kn i prihode od nefinancijske imovine ostvarene u iznosu 701.085,00 kn.
Prihode od nefinancijske imovine u iznosu 701.085,00 kn odnose se na prihode od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 413.343,00 kn, zakupa poslovnog prostora 115.313,00 kn, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u iznosu 84.209,00 kn, naknade za koncesije u iznosu 84.033,00 kn, zakupa javnih površina u iznosu 3.550,00 kn i prihode od spomenièke rente u iznosu 637,00 kn.
Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina ostvareni su u iznosu 413.343,00 kn. Rudarska koncesija za izvoðenje rudarskih radova pri eksploataciji tehnièko graðevinskog kamena dodijeljena je trgovaèkom društvu u veljaèi 2005. na rok od pet godina za eksploatacijsko polje na podruèju Opæine (Pliš-Mališæak). Trgovaèko društvu u steèaju, dostavlja Opæini kvartalni obraèun naknade za eksploataciju mineralnih sirovina. Koncem 2007. iskazana su potraživanja u iznosu 126.713,00 kn, koja su naplaæena tijekom sijeènja 2008.
Prihodi od zakupa poslovnih prostora ostvareni su na temelju ugovora, a odnose se na zakup prostorija društvenog doma u iznosu 96.413,00 kn i poslovnih prostora 18.900,00 kn. Zakup prostorija društvenog doma ureðen je odlukom o naèinu i uvjetima davanja u zakup i gospodarenja poslovnim prostorom društvenog doma, kojom je utvrðen i cjenik dnevnog zakupa. Ustrojena je analitièka evidencija zakupa. U vlasništvu Opæine je pet poslovnih prostora, od kojih su dva u zakupu. Poslovni prostori dani su u zakup ranijih godina uz propisane postupke. Potraživanja koncem 2007. iznose 27.718,82 kn. Poduzimane su redovne mjere opominjanja dužnika, a druge mjere nisu poduzimane.
14
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta ostvareni su na temelju ugovora o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta koje je zakljuèila županija u ranijim godinama u iznosu 35.095,00 kn, dva ugovora iz 2006. u iznosu 8.327,00 kn, te sedam ugovora iz 2007. za jednogodišnji zakup korisnicima poljoprivrednog zemljišta u iznosu 40.787,00 kn. Postupak davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta do rješavanja imovinsko pravnih odnosa provela je Opæina prema Naputku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, a naknada za jednogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta po hektaru utvrðena je u iznosu 400,00 kn. Potraživanja koncem 2007. iznose 437,00 kn. Zbog bolje naplate slane su opomene.
Prihodi od naknade za koncesiju u iznosu 84.033,00 kn, odnose se na koncesiju za obavljanje pogrebnih poslova u iznosu 2.000,00 kn i koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu 82.033,00 kn.
Koncesija za obavljanje pogrebnih poslova dodijeljena je dvjema pravnim osobama u ožujku 2003. na temelju javnog natjeèaja kojeg je provela županija i odluke opæinskog vijeæa o dodjeli koncesije. Ugovori o koncesiji pogrebnih poslova zakljuèeni su u travnju 2003. na razdoblje od 5 godina i godišnjom naknadom u iznosu 1.000,00 kn.
Koncesija za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske dodijeljeno je pravnoj osobi u rujnu 2006. na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske. Zakljuèena su dva ugovora o koncesiji, jedan ugovor na rok od 40 godina, a drugi na rok od 30 godina. Korisnik koncesije plaæa koncesijsku godišnju naknadu u ukupnom iznosu 164.066,00 kn, koja je zajednièki prihod državnog i opæinskog proraèuna (50,0%). Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uplaæuje se najkasnije do 31. prosinca tekuæe godine.
Prihodi od upravnih pristojbi i prema posebnim propisima ostvareni su u iznosu 1.239.598,00 kn, a odnose se na prihode od komunalne naknade 664.120,00 kn, šumskog doprinosa 370.197,00 kn, komunalnog doprinosa 119.729,00 kn i druge prihode prema posebnim propisima u iznosu 85.552,00 kn.
Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu 664.120,00 kn. Utvrðeni su odlukom o komunalnoj naknadi iz 2001. i izmjenama odluke iz 2002. Ukupno zaduženje komunalne naknade iznosi 1.346.437,00 kn, od èega se na zaduženje za 2007. odnosi 595.404,00 kn, a ukupno je naplaæeno 664.120,00 kn ili 49,3% ukupnog zaduženja. Potraživanja koncem 2007. iznose 682.316,00 kn. Zbog bolje naplate slane su opomene.
Program održavanja komunalne infrastrukture1 za 2007. donesen je u prosincu 2006., kojim je predviðeno 1.043.000,00 kn za održavanje komunalne infrastrukture, od èega za redovito èišæenje javnih i zelenih površina 100.000,00 kn, održavanje groblja 100.000,00 kn, druga tekuæa održavanja (saniranje divljih deponija) 80.000,00 kn, održavanje nerazvrstanih cesta i zimsku službu 280.000,00 kn, te javnu rasvjetu 483.000,00 kn, a Financiranje održavanja komunalne infrastrukture predviðeno je iz sredstava komunalne naknade i drugih proraèunskih sredstava, koja nisu posebno navedena. Za održavanje komunalne infrastrukture izvršeni su rashodi u iznosu 754.148,00 kn, koji se odnose na redovito èišæenje javnih i zelenih površina i groblja u iznosu 75.568,00 kn, održavanje nerazvrstanih cesta i zimsku službu u iznosu 300.709,00 kn i javnu rasvjetu u iznosu 377.871,00 kn. Za financiranje održavanja komunalne infrastrukture korištena su sredstva od prikupljene komunalne naknade u iznosu 664.12100 kn i iz drugih proraèunskih sredstava u iznosu 90.027,00 kn.
15
Prihodi od doprinosa za šume ostvareni su u iznosu 370.197,00 kn od trgovaèkog društva za eksploataciju šuma, Uprava šuma podružnica Požega. Uplate su bile redovite. Koncem 2007. nema nerealiziranih potraživanja.
Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu 119.729,00 kn. Ostvareni su na temelju 26 ispostavljenih rješenja tijekom 2007. i rješenja ispostavljenih ranijih godina uz obroènu otplatu, a utvrðeni su odlukom o komunalnom doprinosu donesenom u travnju 2002. U poslovnim knjigama potraživanja za komunalni doprinos koncem 2007. iznose 468.872,68 kn, od toga se 293.169,92 kn ili 62,5% potraživanja odnosi na potraživanje na temelju izdanog rješenja komunalnom trgovaèkom društvu (VeliÈki komunalac d.o.o. Velika) za izgradnju javno poslovnog centra.
Opæina nije donijela Program gradnje objekata i ureðaja komunalne infrastrukture za 2006. Prema odredbi èlanka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, predstavnièko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju Programa mjera za unaprjeðenje stanja u prostoru i potreba ureðenja zemljišta i Planova razvojnih programa, donosi Program gradnje objekata i ureðaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, koji obvezno sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i ureðaja te nabavu opreme i iskaz potrebnih financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja djelatnosti. Donošenjem programa izgradnje komunalne infrastrukture utvrðuju se prioriteti i mjerila razvoja infrastrukture u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja.
Državni ured za reviziju nalaže donijeti program gradnje objekata i ureðaja komunalne infrastrukture u skladu s odredbama ðakona o komunalnom gospodarstvu.
Druge prihode po posebnim propisima u iznosu 85.552,00 kn. Odnose se na naknadu za prikljuèenje na vodovodnu mrežu u iznosu 72.586,00 kn, naknadu za grobna mjesta 8.940,00 kn, nadoknadu od osiguravajuæeg društva za štetu u iznosu 2.178,00 kn i naknada za prenamjenu zemljišta u iznosu 1.848,00 kn.
4.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 770.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 80.905,00 kn, što je za 689.095,00 kn ili 89,5% manje od plana. Odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu 63.971,00 kn i prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo 16.934,00 kn.
Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države ostvareni su na temelju ugovora o prodaji koje je zakljuèila županija u ranijim godinama u iznosu 3.292,00 kn i na temelju devet ugovora o prodaji zemljišta iz 2005. koje je zakljuèila Opæina nakon provedenog javnog natjeèaja u iznosu 60.679,00 kn. Prodaja poljoprivrednog zemljišta provedena je tijekom 2005. po postupku propisanim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i u skladu s Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za podruèje Opæine. Zakljuèeno je 16 ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta ukupne vrijednosti 1.365.369,00 kn, od kojih je za pet ugovoreno plaæanje odmah po zakljuèenju ugovora. U otplati je jedanaest ugovora koji su zakljuèeni u vrijednosti 1.271.424,24 kn. Poèetno stanje potraživanja iznosi 59.199,00 kn. U 2007. je na naplatu dospjelo 118.982,00 kn, od èega pripadajuæi dio Opæine iz zakljuèenih ugovora (50,0%) za dospjele obroke iznosi 59.491,00 kn. Potraživanja iz ugovora o prodaji koje vodi Županija iznose 3.292,00 kn.
/
16
Tijekom 2007. naplaæeno je 121.358,00 kn, od èega pripadajuæi dio Opæine iznosi 60.679,00 kn, te potraživanja u iznosu 3.292,00 kn iz ugovora o prodaji koje vodi Županija. Koncem 2007. potraživanja za pripadajuæi dio Opæine iz zakljuèenih ugovora (50,0%) za dospjele obroke iznosi 58.011,00 kn. Poduzimane su mjere opominjanja dužnika.
U svibnju 2007. objavljen je javni natjeèaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, uz prethodno dobivenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na odluku o raspisivanju natjeèaja. U lipnju 2007. objavljen je ispravak natjeèaja u kojemu se mijenja èlanak koji se odnosi na utvrðivanje redoslijeda osoba pri pravu kupnje.
Odabir najpovoljnijih ponuda izvršilo je povjerenstvo imenovano od strane Opæinskog vijeæa. Opæinsko vijeæe je u rujnu 2007. donijelo zakljuèak da ne usvaja Odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podruèju Opæine. U studenome 2007. povjerenstvo je ponovno razmatralo ponude, izvršilo odabir, ali odluka nije razmatrana na sjednici Opæinskog vijeæa.
Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo ostvareni su od obroènih otplata stanova prodanih prema odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a prikuplja ih trgovaèko društvo u suvlasništvu Opæine na temelju zakljuèenog ugovora. Opæini je u 2007. doznaèeno 37.427,00 kn, od èega se 20.585,00 kn odnosi na 55,0% sredstava od prodaje stanova koja pripadaju državi, a 16.842,00 kn na 45,0% sredstava koja pripadaju Opæini. U državni proraèun uplaæeno je 20.493,00 kn, koji se odnose na pripadajuæi dio iz 2007. i dio nepodmirene obveze iz 2006. u iznosu 1.278,00 kn. Potraživanja za prodane stanove koncem 2007. iznose 35.825,00 kn. Za naplatu potraživanja Opæina je poduzimala mjere slanjem opomena.
5. RASHODI l IZDACI
Rashodi i izdaci planirani su u iznosu 12.869.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 10.879.290,00 kn, stoje za 1.989.710,00 kn ili 15,5% manje od plana.
Izvršeni rashodi i izdaci odnose se na rashode poslovanja u iznosu 6.668.801,00 kn ili 61,3%, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 863.849,00 kn ili 7,9%, te izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu 3.346.640,00 kn ili 30,8% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.
U tablici broj 2 daje se pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za 2007.
17
Tablica broj 2
Planirani i izvršeni rashodi i izdaci u 2007.
Redni broj Rashodi i izdaci Planirano Izvršeno Izvršenje u % Udjel izvršenja u %
1. Rashodi poslovanja 7.423.532,00 6.668.801,00 89,8 61,3
1.1. Rashodi za zaposlene 1.095.000,00 929.223,00 84,9 8,5
1.2. Materijalni rashodi 3866.832,00 2.360.322,00 61,0 21,7
1.2.1 Naknada troškova zaposlenima 84.000,00 50.663,00 60,3 0,5
1.2.2. Rashodi za materijal i energiju 709.000,00 626.072,00 88,3 5,8
1.23. Rashodi za usluge 2592000,00 1.268.295,00 48,9 11,6
1 24 Drugi nespomenuti materijalni rashodi 481.832,00 415.292,00 86,2 3,8
1.3. Financijski rashodi 717.000,00 2.134.477,00 297,7 19,6
1.4. Naknade graðanima i kuæanstvima 221.700,00 204.381,00 92,2 1,9
1.5 Drugi rashodi poslovanja 1.523000,00 1.040398,00 68,3 9,6
1 5.1 Tekuæe donacije 1.273.000,00 924.626,00 72,6 8,5
1.5.2. Kapitalne pomoæi 200.000,00 72.586,00 36,3 0,7
1 5.3. Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 27.149,00 90,5 0,3
1.5.4. Izvanredni rashodi 20.000,00 16.037,00 80,2 0,1
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1 025 000,00 863.849,00 84,2 7,9
2.1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 925.000,00 839 791,00 90,8 7,7
2.2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 24.058,00 24,1 0,2
3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 3.470.500,00 3346.640,00 96,4 30,8
3.1. Izdaci za vrijednosne papire 306.000,00 305.585,00 99,9 2,8
3.2. Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova 2.018.000,00 1 320.075,00 65,4 12,2
3.3 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vriiednosne papire 1 146500,00 1.720.979,00 150,1 15,8
Pokriæe manjka prihoda i primitaka iz ranijih godina 949.968,00
Ukupno 12. 869. 000, 00,--- 10.879.290,00 84,5 100,0
Višak prihoda i primitaka ; 109.770,00
Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2007. iskazan je u iznosu 109.770,00 kn, a preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 949.968,00 kn. Manjak prihoda i primitaka za pokriæe u sljedeæem razdoblju iznosi 840.198,00 kn.
Koncem 2007. dospjele obveze iznose 8.831.890,00 kn i veæe su za 80,4% od ukupno ostvarenih prihoda u 2007., a odnose se na obveze za zaposlene u iznosu 2.800,00 kn, materijalne rashode 77.578,00 kn, financijske rashode 2.101.362,00 kn, obveze za nabavu nefinancijske imovine 26.985,00 kn i financijsku imovinu 6.623.165,00 kn. Iz navedenog proizlazi da æe znaèajan dio prihoda u 2008. biti potrošen za podmirenje manjka prihoda i dospjelih obveza iz 2007., što æe utjecati na izvršenje poslova lokalnog znaèaja iz podruèja samoupravnog djelokruga Opæine utvrðenih odredbom èlanka 19. Zakona o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj) samoupravi.
\
18
Državni ured za reviziju predlaže, izraditi prijedlog mjera za pokriæe manjka odnosno iznaæi izvore financiranja za podmirenje dospjelih obveza, kako bi se proraèunska sredstva koristila ravnomjerno za zadovoljavanje svih javnih potreba koje su u nadležnosti Opæine.
Vrijednosno najznaèajniji je udjel izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova koji iznose 3.346.640,00 kn ili 30,8% ukupno izvršenih rashoda i izdataka, materijalnih rashoda 2.360.322,00 kn ili 21,7%, financijskih rashoda 2.134.477,00 kn ili 19,6%, te rashoda za usluge u iznosu 1.268.295,00 kn ili 11,6%. Na sve druge rashode i izdatke odnosi se 1.769.556,00 kn ili 16,3%.
Proraèunom su planirani i izvršeni rashodi i izdaci. Veæina rashoda i izdataka izvršena je u okviru planiranih iznosa, a u iznosima znatno ispod plana izvršeni su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, kapitalne pomoæi, te rashodi za usluge koji su planirani u ukupnom iznosu 2.892.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 1.364.939,00 kn, što je za 1.527.061,00 kn ili 52,8% manje od plana.
U iznosima veæim od plana izvršeni su financijski rashodi, te izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (mjenice), koji su planirani u ukupnom iznosu 1.863.500,00 kn, a izvršeni su u iznosu 3.855.456,00 kn, što je za 1.991.956,00 kn ili
106,9% više od plana.
5.1. Rashodi poslovanja
Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 7.423.532,00 kn, a izvršeni su u iznosu 6.668.801,00 kn, što je za 754.731,00 kn ili 10,2% manje od planiranih i èine 61,3% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Izvršeni su za zaposlene u iznosu 929.223,00 kn, materijalne rashode 2.360.322,00 kn, financijske rashode 2.134.477,00 kn, naknade graðanima i kuæanstvima 204.381,00 kn, te druge rashode poslovanja u iznosu 1.040.398,00 kn.
5.1.1. Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 1.095.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 929.223,00 kn, što je za 165.777,00 kn ili 15,1% manje od plana. U ukupno izvršenim rashodima i izdacima sudjeluju s 8,5%.
Izvršeni rashodi za zaposlene obuhvaæaju plaæe zaposlenih u Opæini u iznosu 709.421,00 kn i proraèunskog korisnika (djeèji vrtiæ, kojem su sredstva doznaèena na temelju mjeseènih zahtjeva korisnika) u iznosu 219.802,00 kn.
Od izvršenih rashoda za sedam zaposlenika Opæine u iznosu 709.421,00 kn, na bruto plaæe odnosi se 584.404,00 kn, doprinose na plaæe 100.517,00 kn i druge rashode za zaposlene 24.500,00 kn. Plaæe su obraèunane i isplaæene u skladu s odredbama Pravilnika o plaæama zaposlenika Opæine, Odluke o visini bruto osnovice i Zakljuèka o naknadi za topli obrok.
Doprinosi iz i na plaæe, te uplata poreza na dohodak obraèunani su u skladu s važeæim propisima, voðene su propisane evidencije, a nadležnim tijelima dostavljeni su propisani obrasci.
19
Drugi rashodi za zaposlene opæinske uprave izvršeni u iznosu 24.500,00 kn odnose se na prigodne darove (božiænicu i uskrsnicu) 10.500,00 kn, naknadu za godišnji odmor 7.000,00 kn, darove za djecu 4.200,00 kn i dar u naravi u iznosu 2.800,00 kn. Zaposlenicima su naknade isplaæene u visini porezno dopustivih neoporezivih iznosa.
'
5.1.2. Materijalni rashodi
Materijalni rashodi planirani su u iznosu 3.866.832,00 kn, a izvršeni su u iznosu 2.360-322,00 kn, što je za 1.506.510,00 kn ili 39,0% manje od plana. U ukupno izvršenim rashodima i izdacima sudjeluju s 21,7%. Odnose se na rashode za naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao i s posla i službena putovanja) u iznosu 50.663,00 kn, materijal i energiju (elektriènu energiju za javnu rasvjetu, elektriènu energiju i plin za uredske prostorije opæinske uprave, uredski materijal i drugo, te sitan inventar i auto gume) 626.072,00 kn, usluge u iznosu 1.268.295,00 kn i druge nespomenute materijalne rashode (naknade èlanovima predstavnièkih i izvršnih tijela, èlanovima povjerenstava, premije osiguranja, reprezentaciju, èlanarine, ovrhe na plaæe, kulturne manifestacije i sudske pristojbe) u iznosu 415.292,00 kn. Spomenuti rashodi izvršeni su iz sredstava planiranih proraèunom na temelju odgovarajuæih odluka i uredne dokumentacije.
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge planirani su u iznosu 2.592.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 1.268.295,00 kn-, što je za 1.323.705,00 kn ili 51,1% manje od plana i èine 11,6% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.
Odnose se na rashode za usluge tekuæeg i investicijskog održavanja u iznosu 791.659,00 kn, komunalne usluge (opskrbu vodom i odvozom otpada, dimnjaèarske i ekološke usluge, održavanje groblja, sanaciju divljih deponija i slivna vodna naknada) 181.277,00 kn, intelektualne i osobne usluge (odvjetnièke i javnobilježnièke usluge, knjigovodstvene usluge za prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo i naknada poreznoj upravi, knjigovodstvenih usluga komunalnom društvu u pretežitom vlasništvu Opæine i geodetske usluge) 185.086,00 kn, usluge telefona, pošte i prijevoza 43.792,00 kn, promidžbe i informiranja 18.944,00 kn, druge usluge 22.181,00 kn, te raèunalne usluge 25.356,00 kn. Koncem godine nepodmirene obveze iznose 219.686,00 kn, a rashodi su obavljeni na temelju uredne dokumentacije.
a) Obavljanje komunalnih djelatnosti "
Komunalna usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada povjerena je trgovaèkom društvu u veæinskom vlasništvu grada Požege i suvlasništvu Opæine na temelju odluke povjerenika Vlade Republike Hrvatske iz lipnja 2006., te odluke opæinskog vijeæa iz listopada 2006. Trgovaèko društvo u veæinskom vlasništvu Opæine koje je do tada obavljalo poslove komunalnih djelatnosti koje se odnose na održavanje javnih i zelenih površina, održavanje groblja, održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na neasfaltirane prometnice, te poslove zimske službe, od veljaèe 2006. je u neprekidnoj blokadi žiro raèuna, te stoga više nije u moguænosti obavljati povjerene mu djelatnosti.
Odlukom o komunalnim djelatnostima iz ožujka 2007. utvrðeno je da se na temelju pisanog ugovora može povjeriti pravnim i fizièkim osobama obavljanje djelatnosti èišæenja i održavanja javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javna rasvjeta. Odlukom su propisani uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natjeèaja za povjeravanje odreðenih komunalnih poslova na temelju ugovora.
20
Na temelju provedenog postupka javnog nadmetanja odabran je ponuditelj za radove na održavanju javne rasvjete s kojim je u veljaèi 2007. zakljuèen ugovor, na èetiri godine, u iznosu 132.962,00 kn (bez poreza na dodanu vrijednost). Cijena za radove koji su utvrðeni u troškovniku je nepromjenjiva, a plaæanje je u roku od 30 dana od ispostave situacije za obavljene radove. Nadzor nad radovima obavljala je odgovorna osoba Opæine. Na temelju ispostavljenih raèuna, ovjerenih od izvoditelja i investitora, izvršeno je plaæanje u iznosu 70.270,00 kn.
Postupak nabave za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih putova na podruèju Opæine proveden je ogranièenim prikupljanjem ponuda. Ugovor s odabranim ponuditeljem je zakljuèen u iznosu 70.625,00 kn (bez poreza na dodanu vrijednost). Odluku o izboru osobe kojoj æe se povjeriti obavljanje poslova donijelo je poglavarstvo. Izvoditelj se obvezao obaviti radove na održavanju nerazvrstanih cesta i poljskih putova na podruèju Opæine prema popisu, struèno i kvalitetno, upotrebljavajuæi kvalitetni materijal prema propisima i standardima. Utrošeni materijal obvezao se dokazati obraèunom. Kaznene odredbe su ugovorene. Obavljanje nadzora nad izvedenim radovima povjereno je zaposleniku Opæine kao ovlaštenoj osobi naruèitelja. Za ugovorene poslove ispostavljeni su raèuni u iznosu 92.229,00 kn.
Za izvoðenje radova održavanja nerazvrstanih cesta (zimska služba) proveden je postupak ogranièenog prikupljanja ponuda i odabir izvoditelja s kojim je zakljuèen ugovor u iznosu na vrijeme od 15. studenoga 2007. do 15. ožujka 2008. Utvrðene su cijene radova i redoslijed održavanja prometnica. Za izvršene poslove održavanja ispostavljeni su raèuni u iznosu 94.150,00 kn.
Održavanje groblja i javnih površina Opæina je povjerila privatnim osobama s kojima su zakljuèeni ugovori o djelu za obavljene poslove, a nadzor je obavljao zaposlenik Opæine.
Odlukom su utvrðene komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji. Za obavljanje komunalnih djelatnosti pogrebnih i dimnjaèarskih poslova dodijeljene su koncesije pravnim osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Rashodi za usluge održavanja komunalne infrastrukture izvršeni su u Iznosu 754.148,00 kn od èega se na elektriènu energiju i održavanje javne rasvjete odnosi 377.871,00 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 205.192,00 kn, zimsko èišæenje nerazvrstanih cesta u iznosu 95.517,00 kn, te održavanje javnih površina i groblja u iznosu 75.568,00 kn. Financiranje održavanja komunalne infrastrukture je iz sredstava komunalne naknade u iznosu 664.121,00 kn i drugih proraèunskih sredstava u iznosu 90.027,00 kn.
Zbog poteškoæa u poslovanju komunalno društvo u veæinskom vlasništvu Opæine nije više bilo u moguænosti obavljati komunalnu djelatnost poslova odvodnje i proèišæavanja otpadnih voda, a nad istim je na temelju rješenja Trgovaèkog suda od 12. prosinca 2007. pokrenut prethodni postupak radi utvrðivanja uvjeta za otvaranje steèajnog postupka. Isto trgovaèko društvo je bilo investitor izgradnje ureðaja za proèišæavanje otpadnih voda, koji nije dovršen, te kanalizacijske mreže. Potraživanja za neizvedene radove na izgradnji proèistaèa i kanalizacije u Velikoj od trgovaèkog društva u veæinskom vlasništvu, Opæina je iskazala u iznosu 6.798.014,00 kn.
$
21
Kako su u financiranju izgradnje ureðaja za proèišæavanje otpadnih voda uz Opæinu, te komunalno društvo u veæinskom vlasništvu Opæine, sudjelovale i Hrvatske vode, a iz razloga neriješenog statusa uloženih sredstava Hrvatskih voda, u sijeènju 2007. Opæina je poslala obavijest Hrvatskim vodama da se oèituju zbog usklaðenja financijskog stanja. Hrvatske vode se nisu oèitovale.
U rješavanju nastalih poteškoæa u obavljanju djelatnosti poslova odvodnje i proèišæavanja otpadnih voda Opæina se obratila Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Županiji, te Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog ureðenja i graditeljstva. Županija je u sijeènju 2007. predložila preuzimanje obavljanja djelatnosti od strane trgovaèkog društva u veæinskom vlasništvu grada Požege i suvlasništvu Opæine, na koje je uputila Opæinu u rješavanju nastalih poteškoæa. Opæinsko vijeæe je u ožujku 2007. donijelo odluku kojom povjerava obavljanje djelatnosti poslova odvodnje i proèišæavanja otpadnih voda trgovaèkom društvu u veæinskom vlasništvu grada Požege i suvlasništvu Opæine. Odluka nije provedena. Jedinica lokalne samouprave osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti u skladu sa zakonskim odredbama, te ne može svojom odlukom obvezati neku pravnu osobu da obavlja komunalnu djelatnost odvodnje i proèišæavanja otpadnih voda osim ako nije veæinski vlasnik pravne osobe.
U travnju 2007. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva je obavijestilo Opæinu o poduzetim radnjama u svrhu rješavanja nastale situacije, te da je izraðen prijedlog sporazuma o preuzimanju sustava odvodnje otpadnih voda Velika u nadležnosti trgovaèkog društva u veæinskom vlasništvu grada Požege i suvlasništvu Opæine. U tu svrhu izrada studije zaštite voda Požeško-slavonske županije treba razmotriti predloženo rješenje s izgradnjom spojnog kolektora od Velike do Požege, umjesto izgradnje ureðaja u Velikoj, te bi za buduæi spojni kolektor trebalo izraditi projektnu dokumentaciju.
prupanu ponua za avane oncese pover oavane eanos rugo enc lokalne samouprave, a ukoliko se niti na jedan od navedenih naèina ne uspije organizirati obavljanje navedene djelatnosti, istu je dužna organizirati županija na teret sredstava jedinice lokalne samouprave. Obavljanje navedene djelatnosti Opæina nije uspjela organizirati. Županija je pokrenula radnje u cilju' preuzimanja obavljanja djelatnosti od strane trgovaèkog društva u veæinskom vlasništvu grada Požege i suvlasništvu Opæine, ali ono nije u moguænosti preuzeti veæ izgraðenu kanalizacijsku mrežu bez kršenja pozitivnih propisa, odnosno iz razloga nepostojanja potrebne dokumentacije. Opæina je od Hrvatskih voda zatražila da pomognu u rješavanju nastalih poteškoæa, te da u programu sufinanciranja za 2007. osiguraju sredstva za geodetsko snimanje i izradu dokumentacije za lokacijsku dozvolu i snimanje postojeæe kanalizacijske mreže u iznosu 500.000,00 kn, ali saznanja o moguænosti ostvarivanja sredstava nije dobila.
_Q_d_iyka_o komunalnom redu je donesena. Nadzor nad provoðenjem komunalnog reda nije obavljan, a komunalno redarstvo nije ustrojeno, što nije u skladu s odredbama èlanka 17. Zakona o komunalnom gospodarstvu, prema kojem je propisano da nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda provodi komunalno redarstvo koje se ustrojava u jedinici lokalne samouprave, a koje obavljaju komunalni redari, ili jedinica može ustrojiti zajednièko komunalno redarstvo s drugim jedinicama lokalne samouprave.
22
Za obavljanje poslova komunalnog redara objavljen je natjeèaj u veljaèi 2007., ali odabir osobe nije izvršen.
Državni ured za reviziju nalaže provoðenje nadzora nad provedbom odredbi komunalnog reda u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
b) Rashodi za usluge tekuæeg i investicijskog održavanja
Rashodi za usluge tekuæeg i investicijskog održavanja izvršeni su u iznosu 791.659,00 kn. Odnose se na tekuæe i investicijsko održavanje graðevinskih objekata u iznosu 685.036,00 kn, opreme 5.614,00 kn, prijevoznih sredstava 5.492,00 kn i druge usluge tekuæeg i investicijskog održavanja (zimska služba) u iznosu 95.517,00 kn. Izvršeni su na temelju zakljuèenih ugovora i ispostavljenih raèuna za izvršene radove i usluge.
Rashodi za tekuæe i investicijsko održavanje graðevinskih objekata u iznosu 685.036,00 kn odnose se na održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 205.192,00 kn,-graðevinske radove na obnovi starog grada u iznosu 203.226,00 kn, sanaciju krovišta društvenog doma i nadzor nad radovima u iznosu 113.485,00 kn, održavanje javne rasvjete 75.295,00 kn, sanaciju trga u iznosu 23.608,00 kn, postavljanje gromobranske instalacije 11.983,00 kn, održavanje zelenih površina 11.033,00 kn, sanaciju štete na zgradi 2.952,00 kn, te druge radove manjih pojedinaènih vrijednosti u iznosu 36.800,00 kn.
Na temelju provedenih postupaka nabave izvedeni su radovi na održavanju nerazvrstanih cesta i poljskih putova, graðevinski radovi na obnovi starog grada, sanacija krovišta društvenog doma te održavanje javne rasvjete.
Rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova u iznosu 205.192,00 kn odnose se na održavanje cesta na temelju zakljuèenog ugovora u iznosu 92.229,00 kn, kameni materijal u iznosu 78,969,00 kn, te dovoz materijala i èišæenje cijevnih propusta i kanala u iznosu 33.994,00 kn. Rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova ugovoreni su u iznosu 86.162,00 kn. Situacija za izvedene radove je ispostavljena u iznosu 92.229,00 kn, što je za 6.067,00 kn ili 7,0% više od ugovorenih radova. Više izvedeni radovi odnose se na dodatne kolièine materijala za radove na prilaznim putovima.
Za izvoðenje radova na sanaciji starog grada s odabranim ponuditeljem je u rujnu 2007. zakljuèen ugovor u iznosu 208.281,00 kn,.Rok za izvoðenje radova je 60 dana, nakon potpisa ugovora. Kaznene odredbe su Ugovorene. Projektna dokumentacija je izraðena. Nadzor je obavljala ovlaštena osoba. Za obavljene radove do konca 2007. ispostavljene su dvije situacije u iznosu 203.226,00 kn. Plaæanje je izvršeno u iznosu 152.808,00 kn. Nepodmirena obveza na koncu godine za izvedene radove iznosi 50.418,00 kn. Financiranje radova je iz sredstava Ministarstva kulture koje je na temelju ugovora osiguralo u provoðenju Programa kulturnog razvitka za 2007. godinu sredstva u iznosu 200.000,00 kn.
Rashodi za sanaciju krovišta društvenog doma izvršeni su u iznosu 113.485,00 kn, Odnose se na sanaciju krovišta u iznosu 108.873,00 kn i nadzor nad radovima u iznosu 4.612,00 kn. Ugovor s odabranim izvoditeljem radova zakljuèen je u iznosu 115.096,00 kn. Usluge nadzora izvršene su na temelju ugovora u iznosu 4.612,00 kn. Za obavljene radove ispostavljena je situacija u iznosu 108.873,00 kn. Plaæanje je obavljeno. Primopredaja radova je izvršena.
^ S
23
5.1.3. Financijski rashodi
Financijski rashodi planirani su u iznosu 717.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 2.134.477,00 kn, stoje za 1.417.477,00 kn ili 197,7% više od plana. U ukupno izvršenim rashodima i izdacima sudjeluju s 19,6%. Odnose se na kamate za primljeni zajam u iznosu 1.700,00 kn, usluge platnog prometa u iznosu 12.890,00 kn i zatezne kamate u iznosu 2.119.887,00 kn.
5.1.4. Naknade graðanima i kuæanstvima
Naknade graðanima i kuæanstvima planirane su u iznosu 221.700,00 kn, a izvršene su u iznosu 204.381,00 kn, što je za 17.319,00 kn ili 7,8% manje od plana. U ukupno izvršenim rashodima i izdacima sudjeluju s 1,9%. Odnose se na pomoæ obiteljima i kuæanstvima u iznosu 110.386,00 kn, pomoæi za ogrjev 81.700,00 kn, pomoæi dvojici hrvatskih branitelja 8.000,00 kn, te druge naknade u naravi u iznosu 4.295,00 kn.
Program javnih potreba za 2007. donijelo je opæinsko vijeæe. Na temelju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, te odluka socijalnog vijeæa i poglavarstva planirane su i isplaæene naknade graðanima i kuæanstvima.
Potpore za potrebe troškova ogrijeva socijalno ugroženih osoba u iznosu 81.700,00 kn, za 86 korisnika po 950,00 kn, osigurala je Požeško-slavonska županija.
5.1.5. Drugi rashodi poslovanja
Drugi rashodi poslovanja planirani su u iznosu 1.523.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 1.040.398,00 kn, što je za 482.602,00 kn ili 31,7% manje od plana. Odnose se na rashode za tekuæe donacije u iznosu 924.626,00 kn, kapitalne pomoæi u iznosu 72.586,00 kn, naknade štete 27.149,00 kn, te druge rashode u iznosu 16.037,00 kn. U ukupno izvršenim rashodima i izdacima sudjeluju s 9,6%.
Tekuæe donacije
Rashodi za tekuæe donacije izvršeni u iznosu 924.626,00 kn odnose se na donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima u naseljima 229.008,00 kn, športskim društvima 216.550,00 kn, poticaje u poljoprivredi 176.544,00 kn, (od èega za višegodišnje nasade 96.153,00 kn, oploðavanje stoke 62.100,00 kn, subvenciju analize tla 12.480,00 kn, te potpora za osiguranje usjeva 2.311,00 kn), ustanovama kulture u iznosu 95.500,00 kn, turistièkoj zajednici Opæine 50.000,00 kn, Crvenom križu i službi traženja 40.000,00 kn, udrugama graðana i politièkim strankama 30.000,00 kn, predškolskom odgoju 20.447,00 kn, vatrogasnoj zajednici 18.000,00 kn, osnovnoj školi 10.000,00 kn, vjerskim zajednicama 10.000,00 kn i drugima u iznosu 28.577,00 kn.
Sredstva su korisnicima doznaèena na temelju odluka i zakljuèaka poglavarstva, a u okviru iznosa planiranih proraèunom. Opæina je donijela program javnih potreba u kulturi i športu (na temelju zahtjeva korisnika donacija dostavljenih prije poèetka proraèunske godine) u skladu s odredbama èlanka 39. Zakona o športu i odredbom èlanka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi. Godišnja izvješæa o utrošku sredstava dostavljaju se Opæini.
LI
Kapitalne pomoæi
Kapitalne pomoæi izvršene u iznosu 72.586,00 kn odnose se na prijenos sredstava komunalnom trgovaèkom društvu u suvlasništvu Opæine i drugih lokalnih jedinica za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 72.586,00 kn, što je 0,7% u odnosu na ostvarene prihode. Odnose se na izgradnju produžetka vodovodne mreže u naselju u iznosu 47.209,00 kn i izgradnju produžetka vodovodne i kanalizacijske mreže u ulici u iznosu 25.377,00 kn.
Kapitalna pomoæ u iznosu 47.209,00 kn izvršena je na temelju ugovora iz lipnja 2007. o potpori izgradnje produžetka vodovodne mreže u naselju Opæine. Vrijednost radova prema troškovniku iznosi 47.744,00 kn, koje kao potporu financira Opæina, a društvo kroz izvoðenje pripremnih radova, inženjeringa i nadzora. Radove izvodi komunalno trgovaèko društvo, koje je i investitor. Komunalnom trgovaèkom društvu u suvlasništvu Opæine direktno su dodijeljeni postovi izgradnje kanalizacijske mreže, bez provedenog postupka javne nabave. Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, koji je bio u primjeni od listopada 2005. do konca 2007., direktna nabava roba, radova i usluga od komunalnih društava u vlasništvu lokalnih jedinica nije moguæa. Postupak nabave trebala je provesti Opæina, kako je propisano odredbom èlanka 4. Zakona o javnoj nabavi, prema kojoj nabavu roba usluga, te ustupanje radova provode jedinice lokalne samouprave.
Državni ured za reviziju nalaže provoðenje postupaka javne nabave u skladu sa zakonskim propisima.
U srpnju 2007. ispostavljena je okonèana situacija za radove u vrijednosti 47.209,00 kn. Opæini je upuæen zahtjev za doznakom sredstava u iznosu 47.209,00 kn. Radovi su financirani iz sredstava naknade za prikljuèenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu
pitkom vodom.
S obzirom da je u izgradnju objekata odvodnje Opæina uložila proraèunska sredstva, te da je pravo upravljanja prenijela na komunalno društvo, izvršena ulaganja u imovinu izgraðenu proraèunskim sredstvima potrebno je detaljnije urediti, te se predlaže ureðenje odnosa s komunalnim društvom.
Kapitalna pomoæ za sufinanciranje izgradnje produžetka vodovodne i kanalizacijske mreže izvršena je u iznosu 25.377,00 kn na temelju ugovora o potpori iz 2006., a financiranje je iz sredstava naknade za prikljuèenje na komunalnu infrastrukturu s podruèja Opæine. Ugovorom o potpori izgradnje Opæina je povjerila poslove izgradnje produžetka vodovodne i kanalizacijske mreže komunalnom trgovaèkom društvu u suvlasništvu Opæine. Prema troškovniku radova ukupna vrijednost radova iznosi 28.196,00 kn, a odnosi se na vodovodnu mrežu u iznosu 7.786,00 kn i kanalizacijsku mrežu u iznosu 21.411,00 kn. Radove sufinancira Opæina u iznosu 25.377,00 kn i komunalno društvo u suvlasništvu Opæine u vidu radova u iznosu 2.820,00 kn. Komunalno društvo je ispostavilo okonèanu situaciju u iznosu 37.377,00 kn, od èega je obveza Opæine u iznosu 25.377,00 kn, a više izvedeni radovi obveza su komunalnog društva. Opæina je radove u iznosu 25.377,00 kn financirala iz sredstava naknade za prikljuèenje na komunalnu infrastrukturu. Ugovoreno je da se izgraðena vodovodna i kanalizacijska mreža prenosi komunalnom društvu, uz obvezu da istu održava u funkcionalnoj sposobnosti, uz vlasnièka prava Opæine.
Naknade štete
Rashodi za naknade štete izvršeni su u iznosu 27.149,00 kn. Odnose se na naknade štete od elementarne nepogode fizičkim osobama na oštečenim objektima u iznosu 18.704,00 kn i usjevima 8.445,00 kn. Isplate su izvršene na temelju odluka poglavarstva iz sredstava proračuna.
Izvanredni rashodi
Izvanredni rashodi izvršeni u iznosu 16.037,00 kn odnose se na nepredviðene rashode do visine proraèunske zalihe. Sredstva proraèunske zalihe planirana su u iznosu 20.000,00 kn ili u visini 0,16% planiranih proraèunskih prihoda bez primitaka, a korištena su za nabavu lož ulja za grijanje opæinske zgrade, O korištenju proraèunske zalihe, predsjednik poglavarstva izvijestio je poglavarstvo u skladu s odredbama Zakona o proraèunu.
5.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 1.025.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 863.849,00 kn, što jeza 161.151,00 kn ili 15,8% manje od plana i èine 7,9% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 839.791,00 kn i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 24.058,00 kn.
Javna nabava
Plan nabave roba, radova i usluga je donesen, a utvrðeni iznosi temelje se na planu proraèuna za 2007. Podaci o planiranim vrijednostima u planu nabave usklaðeni su s podacima o planiranim vrijednostima u proraèunu. Tijekom godine Opæina je vodila evidenciju postupaka nabave i zakljuèenih ugovora o nabavi. Opæina je Uredu za javnu nabavu dostavila izvješæe o zakljuèenim ugovorima o nabavi u 2007. prema kojemu je provedeno 15 postupaka nabave u vrijednosti od 20.000,00 kn do 200.000,00 kn, na temelju kojih je ugovorena vrijednost nabave u iznosu 2.047.086,00 kn (s porezom na dodanu vrijednost), a rashodi su izvršeni u iznosu 1.506.872,00 kn. Nabava nefinancijske imovine na temelju pet postupaka nabave ugovorena je u iznosu 601.218,00 kn, a izvršena je u iznosu 600.782,00 kn, dok je nabava iz skupine materijalnih rashoda ugovorena na temelju deset postupaka nabave u iznosu 1.445.868,00 kn, a izvršena u iznosu 906.090,00 kn. Tijekom 2007. nije bilo poništenja postupaka nabave. Uredu za javnu nabavu je dostavljeno godišnje izvješæe o zakljuèenim ugovorima o nabavi.
Za provedbu postupka nabave naruèitelj je donio pisanu odluku o osnivanju struènog povjerenstva, ali odluka ne sadrži planiranu vrijednost nabave, naèin i rok provedbe postupka nabave, te naèin kojim su osigurana financijska sredstva za nabavu što nije u skladu s odredbama èlanka 15. Zakona o javnoj nabavi kojom je izmeðu ostalog propisano da odluka sadrži planiranu vrijednost nabave, naèin i rok provedbe postupka nabave, te naèin kojim su osigurana financijska sredstva za nabavu.
Državni ured za reviziju nalaže u odluci o osnivanju struènog povjerenstva navesti sve podatke u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 925.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 839791,00 kn, što je za 85.209,00 kn ili 9,2% manje od plana. Odnose se na rashode za Izgradnju graðevinskih objekata u iznosu 680.533,00 kn i rashode za nabavu strojeva l Opreme u iznosu 159.258,00 kn.
Rashodi za izgradnju graðevinskih objekata izvršeni su u iznosu 680.533,00 kn, a odnose se na radove na dovršetku izgradnje sportske dvorane u iznosu 303.524,00 kn, ceste u iznosu 332,932,00 kn l druge graðevinske objekte u iznosu 44.077,00 kn.
Rashodi za nabavu strojeva i opreme u iznosu 159.258,00 kn odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu 22.483,00 kn, te opreme za druge namjene u iznosu 136.775,00 kn,
Ulaganje u graðevinske objekte
Rashodi za ulaganje u graðevinske objekte izvršeni u iznosu 680.533,00 kn odnose se na radove na sportskoj dvorani u Velikoj u iznosu 303.524,00 kn, asfaltiranje ulica i izgradnju nogostupa u iznosu 332.932,00 kn, te javnu rasvjetu u iznosu 44.077,00 kn.
Postupci nabave za radove na izvoðenju strojarskih instalacija u sportskoj dvorani, projektnoj dokumentaciji strojarskih instalacija za sportsku dvoranu, izgradnju nogostupa i asfaltiranje ulice provedeni su za vrijednosti od 20.000,00 kn do 200.000,00 kn uz ogranièeno prikupljanje ponuda prema odredbama Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. Nabave vrijednosti preko 200.000,00 kn nije bilo u 2007.
Rashodi za radove na izgradnji sportske dvorane u Velikoj u iznosu 303.524,00 kn odnose se na projektnu dokumentaciju strojarskih instalacija za sportsku dvoranu u iznosu 96.380,00 kn, radove na izvoðenju strojarskih instalacija u sportskoj dvorani u iznosu 182.134,00 kn, nabavu ulja za loženje u iznosu 20.740,00 kn, te izradu troškovnika za dovršetak izgradnje okoliša dvorane u iznosu 4.270,00 kn.
Za izradu projektne dokumentacije strojarskih instalacija za sportsku dvoranu zakljuèen je ugovor u iznosu 96.380,00 kn. Projektna dokumentacija sadrži glavni projekt, te izvedbeni projekt strojarskih instalacija s rješenjima detalja i troškovnicima svih radova i opreme za provoðenje nadmetanja za izbor izvoditelja, ukljuèujuæi i projektni nadzor nad izvoðenjem radova. Projektna dokumentacija je izraðena. Radovi su izvedeni u skladu s ugovorom. Plaæanje je izvršeno u iznosu 71.980,00. Nepodmirena obveza iznosi 24.400,00 kn.
Radovi na izvoðenju strojarskih instalacija u sportskoj dvorani obavljaju se na temelju ugovora s odabranim izvoditeljem radova iz kolovoza 2007. u iznosu 182.744,00 kn. Radovi su izvedeni u iznosu 182.134,00 kn. Prema izvješæu nadzora isporuèena je strojarska oprema i izvršena montaža, te je djelomièno izvršen i probni rad. Nije izvršen probni rad dijela kotlovnice za osnovnu školu. Za stavljanje dvorane u punu funkcionalnost potrebno je izvoðenje elektro-radova koji nisu bili ugovoreni. Plaæanje je izvršeno u iznosu 182.134,00 kn.
27
Rashodi za asfaltiranje ulica i izgradnju nogostupa u iznosu 332.932,00 kn odnose se na izgradnju nogostupa u iznosu 205.940,00 kn, asfaltiranje ulice u iznosu 116.328,00 kn, usluge nadzora u iznosu 4.880,00 kn, izmještanje kandelabera u iznosu 4.454,00 kn i izradu troškovnika u iznosu 1.330,00 kn.
Za izvoðenje radova na izgradnji nogostupa zakljuèen je u rujnu 2007. ugovor u iznosu 205.767,00 kn. Rok izvoðenja radova je 40 radnih dana. Kaznene odredbe nisu ugovorene. Naruèitelj je imenovao ovlaštenu pravnu osobu za nadzor nad izvoðenjem radova. Plaæanje je putem privremenih i okonèane situacije. Za obavljene radove ispostavljena je okonèana situacija u iznosu 205.940,00 kn.
Plaæanje je izvršeno u iznosu 103.764,00 kn. Nepodmirena obveza iznosi 102.176,00 kn. Preuzimanje radova nije izvršeno.
Državni ured za reviziju nalaže pozivanje izvoditelja na preuzimanje okonèanih radova.
. Izvoðenje radova na asfaltiranju ulice obavlja se na temelju ugovora, te dodatka ugovora iz studenoga 2007. u iznosu 116.328,00 kn. Rok izvoðenja radova je 5. prosinca 2007. Kaznene odredbe nisu ugovorene. Naruèitelj je imenovao ovlaštenu pravnu osobu za nadzor nad izvoðenjem radova. Plaæanje je putem privremenih i okonèane situacije. Za obavljene radove ispostavljena je okonèana situacija u iznosu 116.328,00 kn. Plaæanje nije izvršeno. Preuzimanje radova nije izvršeno.
Državni ured za reviziju nalaže pozivanje izvoditelja na preuzimanje okonèanih radova.
Za izvoðenje radova ureðenja okoliša groblja u naselju s odabranim izvoditeljem radova zakljuèen je u studenome 2007. ugovor u iznosu 160.331,00 kn. Rok izvoðenja radova je 30 dana. Kaznene odredbe su ugovorene. Naruèitelj je imenovao ovlaštenu pravnu osobu za nadzor nad izvoðenjem radova. Plaæanje je putem privremenih i okonèane situacije. Za obavljene radove u 2007. nije bilo ispostavljenih situacija.
Rashodi za druge graðevinske objekte u iznosu 44.077,00 kn odnose se na nabavu svjetiljki i materijala za javnu rasvjetu prema raèunu dobavljaèa. Plaæanje je izvršeno.
Rashodi za strojeve i opremu
Rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu 22.483,00 kn odnose se na nabavu raèunala u iznosu 6.303,00 kn, fotokopirnog ureðaja u iznosu 9.714,00 kn, te klima ureðaja u iznosu 6.466,00 kn. Nabava je izvršena na temelju prikupljenih ponuda, te ispostavljenih raèuna za isporuèenu opremu.
Rashodi za opremu za druge namjene u iznosu 136.775,00 kn odnose se na opremanje djeèjih igrališta u iznosu 112.014,00 kn, motornih pila i kosilica u iznosu 16.434,00 kn, te kontejnera u iznosu 8.327,00 kn.
Rashodi za nabavu opreme za djeèja igrališta u iznosu 112.014,00 kn odnose se na nabavu opreme za djeèja igrališta u iznosu 103.987,00 kn i betonskog materijala za ureðenje površine za postavljanje igrališta u iznosu 8.027,00 kn.
28
Na temelju provedenog postupka nabave putem prikupljanja ponuda odabran je ponuditelj za nabavu l ugradnju opreme za djeèja igrališta u dva naselja u vrijednosti 19.610,00 kn (bez poreza na dodanu vrijednost). Oprema za dva naselja isporuèena je u ponuðenom iznosu 19.610,00 kn.
Na temelju odluka poglavarstva, od istog dobavljaèa je naruèena i oprema za djeèja igrališta u drugih naseljima Opæine u vrijednosti 65.625,00 kn (bez poreza na dodanu vrijednost) bez provedenog postupka nabave, a kako se radi o nabavi istovrsnih roba postupak nabave je trebalo objediniti i provesti odabir isporuèitelja opreme u skladu s odredbom èlanka 2, Uredbe O postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti kojom su propisani naèini nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. Odredbama Èlanka 7, Zakona o javnoj nabavi je propisano da naruèitelj na nabavu istovrsnih roba, radova l usluga mora primijeniti odredbe ovoga Zakona. Nabavu manje vrijednosti od 200.000,00 kn u proraèunskoj i poslovnoj godini naruèitelji obavljaju na temelju Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti.
Državni ured za reviziju nalaže primjenu postupaka nabave propisanih odredbama Zakona o javnoj nabavi,
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu 100.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 24.058,00 kn, stoje za 75.942,00 kn ili 75,9% manje od plana. U cijelosti se odnose se na rashode za izradu projekta ureðenja djeèjeg vrtiæa i opremanja djeèjeg igrališta, te izradu troškovnika i dokumentacije za javno nadmetanje. Izvršeni su na temelju raèuna. Plaæanje nije izvršeno.
5.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u iznosu 3.470.500,00 kn, a izvršeni su u iznosu 3.346.640,00 kn, što je za 123,860,00 kn ili 3,6% manje od plana. Odnose se na izdatke za vrijednosne papire u iznosu 305.585,00 kn, izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova u iznosu 1.320.075,00 kn i izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire u iznosu 1.720.979,00 kn. Koncem 2007. nepodmirene obveze za zajmove iznose 6.623.165,00 kn.
Izdaci za vrijednosne papire
Izdaci za vrijednosne papire izvršeni su u iznosu 305.585,00 kn, a odnose se na kamate za izdanu mjenicu.
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u iznosu 1.320.075,00 kn odnose se na otplatu kratkoroènog kredita.
29 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire
Izdaci za otplatu glavnice za izdane mjenice izvršeni su u iznosu 1.720.979,00 kn odnose se na obveze za izdane mjenice i zadužnice trgovaèkom društvu u privatnom vlasništvu, koje je Opæina izdala kao sredstvo osiguranja plaæanja. Koncem 2007. nema nepodmirenih obveza za izdane vrijednosne papire.
S
30 6. NALAZ
Prihodi i primici
1.1. Za 2007. prihodi i primici su planirani u iznosu 12.869.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 10.989.059,00 kn, što je za 1.879.941,00 kn ili 14,6% manje od plana. Primici nisu planirani nit! ostvareni.
Namjenski prihodi koji se odnose na prihode od pomoæi, naknade za koncesije, zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, doprinosa za Šume, naknade za prikljuèenje na vodovodnu mrežu, spomenièke rente i od prodaje stanova ostvareni su u iznosu 3.226.771,00 kn i njihov udjel u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 29,4%. Najznaèajniji su prihodi od pomoæi, doprinosa za Šume, komunalne naknade i naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 2.784.838,00 kn s udjelom 86,3%,
Za zakonom propisane namjene utrošeni su prihodi u iznosu 1.245.834,00 kn, dok se neutrošeni prihodi u iznosu 1.875.709,00 kn nalaze na Žiro raèunu. Dio prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 105.228,00 kn nisu utrošeni za propisane namjene veæ za tekuæe proraèunske rashode (naplate tražbina po izdanim zadužnicama iz ranijih godina).
Potraživanja za prihode koncem 2006. iznose 27.399.290,00 kn, a koncem 2007. iznose 27.633.862,00 kn, stoje za 234.572,00 kn ili 8,5% više u odnosu na iskazana potraživanja koncem 2006. Od spomenutih potraživanja u iznosu 24.095.974,48 kn ili 87,2% ukupnih potraživanja, odnose se na priznate tražbine u steèajnu masu privatnog trgovaèkog društva iz 2006. u iznosu 16.464.448,03 kn, potraživanja od komunalnog trgovaèkog društva u veæinskom vlasništvu Opæine za plaæene, a neizvedene radove 6.798.013,82 kn, (na objektu proèistaèa i kanalizacijskoj mreži u dvije ulice), potraživanja prijavljena u steèajnu masu privatnog trgovaèkog društva u 2007. u iznosu 833.512,63 kn. Sva druga potraživanja iznose 3.537.887,52 kn. U naplati prihoda od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknada za prikljuèenje na objekte komunalne infrastrukture, prihoda od zakupa poslovnog prostora, zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta poduzimane su redovite mjere opominjanja dužnika, a druge mjere nisu poduzimane. Prerna odredbi èlanka 39. Zakona o proraèunu, tijelo jedinice lokalne -samouprave odgovorno je za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na raèun proraèuna u skladu s odgovarajuæim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona. Pozornost valja posvetiti dospjelosti potraživanja kako bi se izbjegla njihova zastara. Prema odredbi èlanka 241. Zakona o obveznim odnosima, zastara se prekida podnošenjem tužbe i svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrðivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine. U konkretnom sluèaju rijeè je o naplati proraèunskih prihoda èija je namjena odreðena posebnim zakonskim odredbama, te u skladu s time treba postupati kao bi proraèunski prihodi mogli biti utrošeni u fiskalnoj godini na koju se odnose, Što æe omoguæiti ravnomjerno zadovoljavanje javnih potreba danih u nadležnost ustavnim i zakonskim odredbama.
31
Opæina nije donijela Program gradnje objekata i ureðaja komunalne infrastrukture za 2007. Prema odredbi èlanka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, predstavnièko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju Programa mjera za unaprjeðenje stanja u prostoru i potreba ureðenja zemljišta i Planova razvojnih programa, donosi Program gradnje objekata i ureðaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, koji obvezno sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i ureðaja te nabavu opreme i iskaz potrebnih financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja djelatnosti. Donošenjem programa izgradnje komunalne infrastrukture utvrðuju se prioriteti i mjerila razvoja infrastrukture u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja.
Državni ured za reviziju nalaže korištenje prihoda od eksploatacije mineralnih
sirovina u skladu s propisanim namjenama za gospodarski razvoj i zaštitu okoliša i
prirode.
Nalaže potpuno i pravodobno prikupljanje proraèunskih prihoda u fiskalnoj godini na
koju se odnose, u skladu s odredbama Zakona o proraèunu. Takoðer se nalaže
donijeti program gradnje objekata i ureðaja komunalne infrastrukture u skladu s
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
1.2. Opæina prihvaæa nalaz Državnog ureda za reviziju.
Rashodi i izdaci
2.1. Rashodi i izdaci planirani su u iznosu 12.869.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 10.879.290,00 kn, što je za 1.989.710,00 kn ili 15,5% manje od plana. Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2007. iskazan je u iznosu 109.770,00 kn, a preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 949.968,00 kn. Manjak prihoda i primitaka za pokriæe u sljedeæem razdoblju iznosi 840.198,00 kn. Dospjele obveze koncem 2007. iznose ft.831.890,00 kn i èine 80,4% ukupno ostvarenih prihoda u 2007., a odnose se na obveze za zajmove u iznosu 6.623.165,00 kn, financijske rashode 2.101.362,00 kn, materijalne rashode 77.578,00 kn, nabavu nefinancijske imovine 26.985,00 kn i za zaposlene u iznosu 2.800,00 kn. Iz navedenog proizlazi da æe znaèajan dio prihoda u 2008. biti potrošen za podmirenje manjka prihoda i dospjelih obveza iz 2007., Što æe utjecati na izvršenje poslova lokalnog znaèaja iz podruèja samoupravnog djelokruga Opæine utvrðenih odredbom èlanka 19. Zakona o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj) samoupravi.
Odluka o komunalnom redu je donesena. Nadzor nad provoðenjem komunalnog reda nije obavljan, a komunalno redarstvo nije ustrojeno, što nije u skladu s odredbama èlanka 17. Zakona o komunalnom gospodarstvu, prema kojem je propisano da nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda provodi komunalno redarstvo koje se ustrojava u jedinici lokalne samouprave, a koje obavljaju komunalni redari, ili jedinica može ustrojiti zajednièko komunalno redarstvo s drugim jedinicama lokalne samouprave. Za obavljanje poslova komunalnog redara objavljen je natjeèaj u veljaèi 2007., ali odabir osobe nije izvršen.
Državni ured za reviziju predlaže, izraditi prijedlog mjera za pokriæe prenesenog manjka odnosno iznaæi izvore financiranja za podmirenje dospjelih obveza, kako bi se proraèunska sredstva koristila ravnomjerno za zadovoljavanje svih javnih potreba koje su u nadležnosti Opæine.
32
Državni ured Z« reviziju nalaže provoðenje nadzora nad provedbom odredbi komunalnog redi.
2.2. Opæina prihvaæa nalat Drtavnog ureda za reviziju.
Postupci javne nabave
3.1. Plan nabave roba, radova i usluga je donesen. Tijekom godine Opæina je vodila evidenciju postupaka nabave i zakljuèenih ugovora o nabavi. Opæina je Uredu za javnu nabavu dottavlla Izvješæe o zakljuèenim ugovorima o nabavi.
Na temelju-provedenog postupka nabave putem prikupljanja ponuda odabran je ponudltelj za nabavu l ugradnju opreme za djeèja igrališta u dva naselja u vrijednosti 19.610,00 kn (bez poreza na dodanu vrijednost). Oprema za dva naselja isporuèena je u vrijednosti 19.610,00 kn.
Na temelju odluke poglavarstva, od istog dobavljaèa je naruèena i oprema za djeèja igrališta u drugih naseljima Opæine u vrijednosti 65.625,00 kn (bez poreza na dodanu vrijednost) bez provedenog postupka nabave, a kako se radi o nabavi istovrsnih roba postupak nabave je trebalo objediniti i provesti odabir isporuèitelja opreme u skladu s odredbom èlanka 2. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti kojom su propisani naèini nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. Odredbama èlanka 7. Zakona o javnoj nabavi je propisano da naruèitelj na nabavu istovrsnih roba, radova i usluga mora primijeniti odredbe ovoga Zakona. Nabavu manje vrijednosti od 200.000,00 kn u proraèunskoj i poslovnoj godini naruèitelji obavljaju na temelju Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti.
Državni ured za reviziju najaže nabavu provoditi u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.
3.2. Opæina prihvaæa nalaz Državnog ureda za reviziju.
Proraèun Opæine donesen je u skladu sa zakonskim propisima, a sredstva osigurana u proraèunu korištena su za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga koji se odnose na održavanje komunalne infrastrukture, socijalnu skrb, kulturu, šport, te nabavu nefinancijske imovine. Poslovanje Opæine je otežano, iz razloga što postoje obveze nastale prethodnih godina, kao posljedica danih jamstava, te izdanih instrumenata osiguranja plaæanja. Dospjele obveze su veæe za 80,4% od ukupno ostvarenih prihoda u 2007. S obzirom na navedeno potrebno je izraditi prijedlog mjera za pokriæe manjka odnosno iznaæi izvore financiranja za podmirenje dospjelih obveza, kako bi se u narednim godinama moglo osigurati zadovoljavanje potreba i interesa graðana. Potrebno je poduzeti sve raspoložive mjere naplate potraživanja.
III. MIŠLJENJE
1. U •kladu t odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih Izvjeltljl l pollovunja opæine Velika za 2007., o èemu je izraženo uvjetno mišljenje.
2. Poitupol,.nivlz||e provedeni su u skladu s revizijskim standardima Meðunarodne Orfle.nlZI.OJle vrhovnih revizijskih institucija - INTOSAI i Kodeksom profesionalne etike driivnlh revizora.
3. Sljedeæi postupci i uèinci su utjecali na izražavanje mišljenja:
- Dio prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 105.228,00 kn nisu Utrošeni za propisane namjene veæ za druge proraèunske rashode (toèka 1,1, Nalaza).
- Za potraživanja za prihode poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine iskazana u Iznosu 3.537.887,52 kn poduzimane su redovite mjere opominjanja dužnika, a druge mjere nisu poduzimane (toèka 1.1. Nalaza).
- Nabava opreme za djeèja igrališta u vrijednosti 65.625,00 kn (bez poreza na dodanu vrijednost) provedena je bez primjene propisanog postupka nabave (toèka 3.1. Nalaza).

34
èlanka 7. stavka 3. Zakona o državnoj reviziji na ovo Izvješæe [itiVnlk moie staviti prigovor u roku osam dana od dana njegova primitka.
.OdlUftuJe glavni državni revizor. M dostavlja Državnom uredu za reviziju, Podruèni ured Požega, Trg Svete
Ovlašteni državni revizori: Jadranka Petroviæ, dipl. oec.
,^Aèel
dr. se. Dubravka Mahaèek
Izvješæe uruèeno dana: Primitak potvrðuje:
REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA OPÆINA VELIKA Opæinsko vijeæe
KLASA:021 -02/08-06/03 URBROJ:2177/08-01-08-2 Velika, 06.06.2008.
ZAPISNIK
sa 3. sjednice Opæinskog vijeæa Opæine Velika održane 06.06.2008. godine u vijeænici Opæine Velika, Trg bana JelaÈiæa 34, Velika, s poèetkom u 18.00 sati.
Nazoèni: Ivica Potoèanac, predsjednik, Stjepan Pavloviæ, Ivan Silukoviæ, Drago Petriniæ, Mario Bunjevac, Draško Brniæ, Daiko Banoviæ, Vlado Vinèiæ, Mario Vukoje, Dalibor Grgiæ. Dražen Joziæ, Davor Bašiæ, Zdravko Kolundžiæ, Grozdanka Larva i Tomislav Cmelar.
Ostali nazoèni: Vlado Boban, naèelnik i Jadranka Æorak, zapisnièar.
Predsjednik - pozdravljam nazoène, konstatiram daje sjednici nazoèno 15 vijeænika od ukupno 15 tako da imamo kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Za sjednicu predlažem
DNEVNI RED
1. Izvješæe Mandatne komisije i verifikacija mandata
2. Sveèana prisega novih vijeænika
3. Analiza i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Opæinskog vijeæa
4. Izbor predsjednika i èlanova Komisije za Statut i Poslovnik
5. Izbor predsjednika i èlanova Odbora za financije
6. Izbor èlanova Komisije za popise biraèa
7. Izbor èlanova Komisije za imenovanje ulica
8. Izbor èlanova Povjerenstva za provedbu javnog natjeèaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
9. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Požegi
10. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Opæinskog stožera zaštite i spašavanja Opæine Velika
11. Prijedlog Odluke o imenovanju struènog povjerenstva za provedbu javnog natjeèaja za dodjelu koncesije za prijevoz putnika u javnom prometu
] 2. Prijedlog Odluke o imenovanju struènog povjerenstva za provedbu javnog natjeèaja za dodjelu koncesije za obavljanje pogrebnih poslova - prijevoz pokojnika
13. Prijedlog Odluke o imenovanju struènog povjerenstva za provedbu javnog natjeèaja za dodjelu koncesije za dimnjaèarske poslove
14. Pitanja i prijedlozi vijeænika
Postoje dnevni red JEDNOGLASNO usvojen, prešlo se na rad. Toèka I. Izvješæe Mandatne komisije i verifikacija mandata
V. Boban- Mandama komisija je zaprimila 4 zahtjeva za mirovanje mandata te je pripremila sljedeæe:
IZVJEŠÆE o podnesenim zahtjevima za mirovanje mandata
t.
Utvrðuje se da su sljedeæi èlanovi Opæinskog vijeæa Opæine Velika podnijeli zahtjev za mirovanje mandata u Opæinskom vijeæu zbog obnašanja nespojive dužnosti èlana Opæinskog poglavarstva Opæine Velika:
1. Vlado Boban, HDZ
2. Slavko Matijeviæ, HDZ
3. Ivan Galojliæ, HDZ
4. Nedeljko Mariæ, HDZ
II. Umjesto izabranih Èlanova predlagatelj kandidacijske liste odredio je zamjenike:
1. Draško Brniæ, HDZ
2. Darko Banoviæ, HDZ
3. Vlado Vinèiæ, HDZ
4. Mario Vukoje, HDZ
Predsjednik - molim da glasujete. Konstatiram da je sa 11 GLASOVA ZA I 4 SUZDRAŽANA GLASA donijet
ZAKLJUÈAK
Opæinsko vijeæe prihvaæa Izvješæe Mandatne komisije o podnesenim zahtjevima za mirovanje mandata vijeænika i verifikaciji mandata zamjenika vijeænika.
Toèka 2. Sveèana prisega novih vijeænika
Predsjednik èita tekst sveèane prisega nakon èega je zamjenici vijeænika potpisuju.
Toèka 3. Analiza i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Opæinskog vijeæa
Predsjednik - da li ima primjedbi na zapisnik s konstituirajuæe sjednice Vijeæa. Konstatiram daje zapisnik s konstituiraujæe sjednice JEDNOGLASNO usvojen.
Da li ima primjedbi na zapisnik s 2. sjednice. Konstatiram daje zapisnik s 2. sjednice JEDNOGLASNO usvojen.
Toèka 4. Izbor predsjednika i èlanova Komisije za .Statut i Poslovnik
Predsjednik - da li ima prijedloga za imenovanje Komisije za Statut i Poslovnik? S. Pavloviæ - pozdravljam nazoène i želim svima uspješan rad u Vijeæu. U Komisiju za Statut i Poslovnik predlažem:
1. Vlado Boban, predsjednik
2. Ivica Potoèanac, èlan
3. Nedeljko Mariæ, èlan
Predsjednik - ako nema drugih prijedloga molim da glasujete. Konstatiram daje sa 11 GLASOVA ZA I 4 SUZDRŽANA GLASA donijeta
ODLUKA o izboru Komisije za Statut i Poslovnik
I.
U Komisiju za Statut i Poslovnik Opæinskog vijeæa Opæine Velika imenuju se: 1. Vlado Boban. predsjednik
2. Ivica Potoèanac, èlan
3. Nedeljko Mariæ, èlan
n.
Ova Odluka æe se objaviti u Službenom glasilu Opæine Velika.
Toèka 5, Izbor predsjednika i èlanova Odbora za financije
Predsjednik - da li ima prijedloga za imenovanje Odbora za financije? S. Pavloviæ - predlažem:
1. Vlado Boban, predsjednik
2. Slavko Matijeviæ, èlan
3. Ivica Potoèanac, èlan
Predsjednik - ako nema drugih prijedloga molim da glasujete. Konstatiram daje sa 11 GLASOVA ZA I 4 SUZDRŽANA GLASA donijeta
ODLUKA o izboru Odbora za financije
l U Odbor za financije Opæinskog vijeæa Opæine Velika imenuju se:
1. Vlado Boban, predsjednik
2. Slavko Matijeviæ, èlan
3. Ivica Potoèanac, èlan
II. Ova Odluka æe se objaviti u Službenom glasilu Opæine Velika.
Toèka 6. Izbor èlanova Komisije za popise biraèa
Predsjednik - da li ima prijedloga za imenovanje Komisije za popise biraèa? S. Pavloviæ - predlažem:
1. Vlado Boban, predsjednik
2. Drago Petriniæ, èlan
3. Mario Bunjevac, èlan
4. Ivica Potoèanac, zamjenik predsjednika
5. Mario Vukoje, zamjenik èlana
6. Stjepan Pavloviæ, zamjenik èlana
Predsjednik - ako nema drugih prijedloga molim da glasujete. Konstatiram daje sa 11 GLASOVA ZA 14 SUZDRŽANA GLASA donijelo
RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za popise biraèa
I. U Povjerenstvo za popise biraèa imenuju se:
1. Vlado Boban, predsjednik
2. Drago Petriniæ, èlan
3. Mario Bunjevac, èlan
4. Ivica Potoèanac, zamjenik predsjednika
5. Mario Vukoje, zamjenik èlana
6. Stjepan Pavloviæ, zamjenik èlana
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasilu Opæine Velika".
Toèka 7. Izbor èlanova Komisije za imenovanje ulica
Predsjednik - da li ima prijedloga za imenovanje Komisije za popise biraèa? S. Pavloviæ - predlažem:
1. Vlado Boban, predsjednik
2. Ivica Potoèanac, èlan
3. Ivan Silukoviæ, èlan
Predsjednik - ako nema drugih prijedloga molim da glasujete. Konstatiram daje sa 11 GLASOVA ZA I 4 SUZDRŽANA GLASA donijeto
RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrðivanje naziva ulica, trgova i naselja
U Komisiju se imenuju:
1. Vlado Boban, za predsjednika
2. Ivica Potoèanac, za èlana
3. Ivan Silukoviæ, za èlana
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Opæine Velika.
Toèka 8. Izbor èlanova Povjerenstva za provedbu javnog natjeèaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
Predsjednik - prošle godine raspisan je natjeèaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koji nije riješen. Pošto se Opæinsko vijeæe raspustilo u sijeènju 2008. i sada konstituiralo novo Vijeæe, pravno gledano, novo saziv ne može donijeti Odluku o neèemu iz prostog saziva tako da se sada mora imenovati novo Povjerenstvo koje æe ponovo razmotriti ponude i donijeti Odluku o najpovoljnijim ponuditeljima. U Povjerenstvo predlažem:
1. Vlado Boban, predsjednik
2. Slavko Matijeviæ, èlan
3. Slavko Periæ, Èlan
4. Nedeljko Mariæ, èlan
5. Ivan Galojliæ, èlan
6. Ivica Potoèanac, èlan
7. Darko Banoviæ, èlan
Ako nema drugih prijedloga, molim da glasujete.
D. Joziæ - nemam ništa protiv ljudi koji su u Povjerenstvu, ali se ne slažem s takvim naèinom raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem i bit æu suzdržan kad se bude glasalo o toj temi.
Predsjednik - konstatiram daje sa 10 GLASOVA ZA I 5 SUZDRŽANIH GLASOVA donijeto
RJEŠENJE
o imenovan ju Povjerenstva za provedbu javnog natjeèaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Vlado Boban, predsjednik
2. Slavko Matijeviæ, èlan
3. Slavko Periæ, Èlan
4. Nedeljko Mariæ, èlan
5. Ivan Galojliæ, èlan
6. Ivica PotoÈanac, èlan
7. Darko Banoviæ, èlan
II. Èlanovima Povjerenstva pripada naknada za rad u iznosu 100,00 kn po sjednici.
HL Ovo rješenje æe se objaviti u "Službenom glasilu Opæine Velika».
Toèka 9. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Požegi
V. Boban - od Županije smo dobili dopis kojim traže da predložimo tri suca porotnika za Županijski sud za mlade, te je Poglavarstvo predložilo:
1. Bernard Gruiæ, Velika, Stjepana Radiæa 48
2. Zdenko Samaržija, Tmovac 57
3. Mihaela Kraljeviæ, Draga 13
Predsjednik - ako nema drugih prijedloga molim da glasujete. Konstatiram da je sa H GLASOVA ZA I 4 SUZDRŽANA GLASA donijet
ZAKLJUÈAK
Opæinsko vijeæe predlaže Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije da, sa podruèja Opæine Velika, za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Požegi imenuje:
1. Bernard Gruiæ, Velika, Stjepana Radiæa 48
2. Zdenko Samaržija, Trnovac 57
3. Mihaela Kraljeviæ, Draga 13
Toèka 10. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Opæinskog stožera zaštite i spaSavanja Opæine Velika
Predsjednik - dajem rijeè naèelniku Vladi Bobanu.
V. Boban - nakon svakih izbora mora se donijeti nova odluka o Stožeru zaštite i spašavanja. U Stožer se imenuju po dužnosti iz policije i vatrogasaca, a iz Opæine Velika su predloženi:
1. Nedeljko Mariæ, naèelnik Stožera
2. Petar Matijeviæ, zamjenik naèelnika Stožera
3. dr. med. Goran Todoroviæ, èlan
4. dr. vet, Petar Blaževiæ, èlan
Predsjednik - molim da glasujete. Konstatiram da je sa 11 GLASOVA ZA [ 4 SUZDRŽANA GLASA donijeta
ODLUKA o osnivanju i imenovanju Opæinskog stožera zaštite i spašavanja Opæine Velika
(Odluka se nalazi u prilogu i sastavni je dio zapisnika.)
Toèka 11. Prijedlog Odluke o imenovanju struènog povjerenstva za provedbu javnog natjeèaja za dodjelu koncesije za prijevoz putnika u javnom prometu
V. Boban - Poglavarstvo je donijelo zakljuèak da se raspišu natjeèaji za koncesije za dimnjaèara, prijevoz pokojnika i javni prijevoz putnika pa je tako potrebno imenovati Povjerenstvo za provedbu javnog natjeèaja za svaku koncesiju posebno. Prijedlog je da to budu èlanovi Poglavarstva:
1. Vlado Boban, predsjednik
2. Slavko Matijeviæ, èlan
3. Ivan Galojliæ, èlan
4. Nedeljko Mariæ, èlan
5. Slavko Periæ, èlan
Predsjednik - konstatirani daje sa 11 GLASOVA ZA I 4 SUZDRŽANA GLASA donijeta
ODLUKA
o imenovanju struènog povjerenstva za provedbu javnog natjeèaja za dodjelu koncesije za prijevoz putnika u javnom prometu
U Povjerenstvo /a provedbu javnog natjeèaja za dodjeiu koncesije imenuju se: L Vlado Boban za predsjednika
2. Slavko Matijeviæ, za èlana
3. Ivan Galojliæ, za Èlana
4. Slavko Periæ, za èlana
5. Nedeljko Mariæ, za èlana
n.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dans objave u Službenom glasilu Opæine
Toèka 12. Prijedlog Odluke o imenovanju struènog povjerenstva za provedbu javnog natjeèaja za dodjelu koncesije za obavljanje pogrebnih poslova - prijevoz pokojnika
V. Boban - u ovo Povjerenstvo takoðer su predloženi èlanovi Poglavarstva. Predsjednik - konstatiram da je sa 11 GLASOVA ZA 14 SUZDRŽANA GLASA donijeta
ODLUKA
o imenovanju struènog povjerenstva za provedbu javnog natjeèaja za dodjelu koncesije za obavljanje pogrebnih poslova - prijevoz pokojnika
I.
U Povjerenstvo za provedbu javnog natjeèaja za dodjelu koncesije imenuju se: L Vlado Boban za predsjednika
2. Slavko Matijeviæ, za èlana
3. (van Galojliæ, za èlana
4. Slavko Periæ, za Èlana
5. Nedeljko Mariæ, za èlana
n.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Opæine Velika.
Toèka 13. Prijedlog Odluke o imenovanju struènog povjerenstva za provedbu javnog natjeèaja za dodjelu koncesije za dimnjaèarske postove
V. Boban - u ovo Povjerenstvo takoðer su predloženi èlanovi Poglavarstva. Predsjednik - konstatiram daje sa 11 GLASOVA ZA 14 SUZDRŽANA GLASA donijeta
ODLUKU
o imenovanju struènog povjerenstva za provedbu javnog natjeèaja za dodjelu koncesije za dimnjaèarske poslove
U Povjerenstvo za provedbu javnog natjeèaja za dodjelu koncesije imenuju se:
1. Vlado Boban za predsjednika
2. Slavko Matijeviæ, za èlana
3. Ivan Galojliæ, za èlana
4. Slavko Periæ, za èlana
5. Nedeljko Mariæ, za èlana
U.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Opæine Velika.
Toèka 14. Pitanja i prijedlozi vijeænika
(1) G. Larva - pozdravljam nazočne, pitanje za načelnika, vezanu uz odštetu za elementarnu nepogodu olujni vjetar u Trenkovu prošle godine. Pitaju me ljudi kad će se podijeliti namjenski novac koji je stigao za Štetu?
V, Boban - nije se mogao podijeliti jer nije stigao namjenski. Stigao je novac za infrastrukturu, ali zbog štete u trenkovu odlučili smo na Poglavarstvu da pola tog iznosa podijelimo nakon rebalansa oštečenima. Međutim taj novac je nakon raspuštanja Općinskog vijeća otišao u blokadu.

(2) G. Larva - kako se rješavaju plaæe djelatnika ako je žiro raèun blokiran?
V. Boban - banka odobri jedan ili dva dana u mjesecu da tog priljeva sredstava isplatimo tekuæe obveze i plaæe.
(3) Z. Kolundžiæ - da li æe raditi bazeni ovog ljeta?
V. Boban - Podravska banka kao vjerovnik Toplica d.o.o. steèaju nije dala suglasnost za otvaranje bazena. Prodaja bazena bila je zakazana za 03.07.2008. ali ovaj stigao je zakljuèak Opæinskog suda da se prodaja neæe održati 03.07. Banka je onda dala suglasnost na zakup i danas je bilo otvaranje ponuda. Koliko sam neslužbeno èuo novi zakupac je Predrag Vidoviæ iz Trenkova i poèinju raditi za 15-tak dana.
(4) Z. Kolundžiæ - da li æe se Opæina natjecati za kupnju bazena?
V. Boban - svakako to ne bih radio sam, bez vaše odluke. Poèetna cijena bazena je 10.000.000,00 kn, a još imaju tereta 60.000.000,00 kn tako da u ovoj situaciji nismo u moguænosti tako nešto poduzeti. Zainteresiran sam da nam država pokloni bazene pa da vodimo brigu, ali uz klauzulu da Opæina ne može prodati bazene iduæih 30 godina.
Z. Kolundžiæ - slažem se da Opæina upravlja bazenima i smatram da nam je to svima važno, ali treba vidjeti model kako su drugi to riješili.
V. Boban - koliko znam javile su se obitelji Nijemaca, Židova, Austrijanaca i traže povrat bazena jer su im oduzeti nakon drugog svjetskog rata.
Z. Kolundžiæ - ako treba može se napraviti peticija, ako æe to imati nekog utjecaja.
T. Èmelar - bazeni imaju tereta 60.000.000,00 kn, a da li imaju priljeva sredstava, kada æe se to otplatiti?
V. Boban - Toplice su u steèaju i nemaju priljeva veæ je u obvezi onaj tko ih kupi podmiriti obveze.
(5) D. Bašiæ - najavljeno je brzo otvorenje dvorane, mi smo kao stranka predlagali reprogram i sanaciju, a za to stanje nitko od nas nije kriv. Tko æe vratiti dugove i kad æe se dvorana otvoriti?
V. Boban - koncem studenog 2007. smo dobili uporabnu dozvolu, ali u sijeènju 2008. sam ostao bez posla i svi izvoðaèi radova su prestali raditi na dvorani, a sada ponovo kreæu u radove da se to dovrši i dvorana otvori. Na dvorani je potrebno dovršiti elektroinstalacije i nabaviti opremu da bi se mogla otvoriti. Što se tièe dugova to nije smetnja otvorenju. Bili smo kod župana i on nam nudi tek za godinu dana otplatu kredita za dvoranu jer sada nemaju sredstava. Vjerojatno æemo iæi u tužbu i blokadu žiro raèuna Županije. Opæina je sada u blokadi zbog tog kredita. Škola je odredila komisiju za primopredaju i radi se na tome da se to obavi što Prije.
I. Potoèanac - dvije godine su u Proraèunu Županije bila planirana sredstva za otplatu kredita za dvoranu, a Opæini nije ni kune uplaæeno.
V. Boban - svirna je jasno da se dvorana treba otvoriti i pokušat æemo na sve naèine i u dogovoru sa županom da se otvori. Banka je pokazala interes, ali ne može se planirati reprogram kad nema sigurnosti otplate od Županije koja ima obvezu 80% dok Opæina ima 20% vraæanja kredita. Do sada je u blokadi skinuto 3.000.000,00 kn.
D. BaŠiæ - znaèi da æe dvorana biti otvorena za poèetak sljedeæe školske godine?
V. Boban - nadamo se iako ne možemo reæi toèan datum. Ako se stvore uvjeti, otvoriti æemo je i prije ali ništa još nije sigurno. Dajemo .maksimum, idemo u ministarstva i tražimo pomoæ za nabavu opreme.
(6) D. Bašiæ - nekakav stanje dodijeljen KUD-u. Informirajte nas.
V. Boban - to je stan Dubravke i Ivice Kbvaèeviæ na jugoistoènoj strani na katu zgrade Opæine. Oni su se iselili prije kratkog vremena i Poglavarstvo je dalo na korištenje taj prostor KUDU-u «Ivan Goran KovaÈiæ» za èuvanje razglasa koji su kupili ove godine i èuvanje nošnji i instrumenata. To je na korištenje, a ne za stalno vlasništvo. Stan preko puta je dan na korištenje drugim društvima {PD «Mališæak», Matica umirovljenika Velika i Šah klub Velika).
(7) T. Èmelar - da li je poèeo dogovor s bilo kim o dovršetku kanalizacije i da li æe iæi kanalizacija prema Biškupcima?
V. Boban - u ponedjeljak imamo sjednicu Poglavarstva u 19.00 sati na kojoj je prva toèka dnevnog reda kanalizacija. Probat æemo dogovoriti sa Tekijom i kod njih postoji interes da se to preuzme. Što se tièe daljnje izgradnje moramo biti aktivni u javljanju sa projektima na fondove EU jer je EU osjetljiva na taj problem otpadnih voda.
T. Èmelar - u Radovancima velika kolièina otpadnih voda istjeèe u potok. Što se tièe ekologije postoji puno predpristupnih fondova i treba iæi u te projekte i izvuæi novac.
V. Boban - na koordinaciji naèelnika vidio sam da je kanalizacija veliki problem i drugim opæinama. Nismo raspisivali natjeèaj za koncesiju za kanalizaciju. Pokušat æemo to riješiti sa Tekijom, a ako ne uspijemo ima drugih gradova i komunalnih tvrtki.
(8) D. Bašiæ - kada æemo imati Proraèun na dnevnom redu?
L Potoèanac - sada smo imali komisije, a do kraja mjeseca æemo dati proraèuna na Vijeæe.
(9) D. Joziæ - vlasnici zemlje, susjedi obilaznice prijete zatvaranjem obilaznice za kamenolom Veliæanka, a svi znamo da kamioni ne smiju iæi kroz selo?
V. Boban - odreðeni ljudi kupuju zemlju i na kartama ta obilaznica presijeca neke zemlje. Tražili smo dopisom od Hrvatskih cesta da definiraju njen status. Mislim i radimo na tome da se neæe zatvoriti, pravno se može zatvoriti, ali mislim da se to ipak neæe dogoditi.
D. Joziæ - kad se kuæa bespravno sagradi, mora se uvažavati, pa tako i cesta. (10) D. Bašiæ - razgovarali smo o subvencijama za prijevoz uèenika. Da li se to može oèekivati ove školske godine?
V. Boban - to je sve bio prijedlog za proraèun (za novoroðenu djecu, prijevoz uèenika...), a sada još moramo usvojiti novi proraèun. Moramo vidjeti kako æemo to realizirati. Planirali smo sklopiti ugovora sa prijevoznikom za sufinanciranje 30% cijene karte, a naknada za novoroðeno dijete bila bi 2.000,00 kn po djetetu.
D. Bašiæ - to bi mogli regulirati kod koncesije za prijevoz putnika.
V. Boban - nakon donošenja proraèuna æemo to razmatrati i sa izabranim koiicesionarom dogovoriti sufinanciranje od strane Opæine.
Predsjednik - kako nema više pitanja ni prijedloga, zakljuèujem 3. sjednicu Vijeæa u 19.00 sati.
Ivica PotoÈanac, dipl.ing.polj.